MATEMATİK DERSİNDE DİJİTAL HİKAYE ANLATIMININ AÇIKLIK KAVRAMI ÖĞRETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Authors

Abstract

AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIGITAL STORYTELLING ON TEACHING OF THE CONCEPT OF RANGE

In recent years, students need more versatile audio and visual elements. The storytelling method which has been used for many years with this need is updated and digital storytelling is introduced with the addition of sound, image, text and effects. In the light of this information, the aim of the research is to evaluate the digital story prepared by the researcher in terms of student views. The study was carried out with the application of the scale in which the teaching of digital story about the range was evaluated in terms of content and method. The study group of the study consisted of students at the 6th grade level of a middle school with smart board access in the central campus within the borders of İzmir province. In this research, the mixed method approach, which uses qualitative and quantitative methods, was adopted and the data obtained from the digital storytelling subject evaluation form developed by the researcher were analyzed. The quantitative dimension of this evaluation form includes a five-point rating scale for students' impressions of the course and their self-assessment, and the qualitative dimension includes open-ended questions for conceptual learning and the content of the digital story. According to the findings of the study, it was concluded that the conceptual learning of the absolute value concept was realized and the students had a positive impression against the teaching of digital history.

Key Words: concept, mathematics, digital storytelling, range

Öz

Son yıllarda ders öğrenimi sırasında öğrencilerin çok yönlü olarak işitsel ve görsel öğelere daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçla birlikte yıllardır kullanılan hikaye anlatım metodu da güncellenerek, ses, görüntü, metin ve efektlerin dahil edilmesiyle dijital hikaye anlatımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı 6. sınıf matematik dersi veri işleme öğrenme alanındaki, veri analizi alt öğrenme alanına yönelik “Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.” kazanımına ilişkin olarak araştırmacı tarafından hazırlanan dijital hikayenin, öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Çalışma 2 ders saati içerisinde, ilk ders dijital hikayenin sunulması ve konu ile ilgili örneklerin çözülmesi, ikinci ders ise açıklık  konusuna yönelik dijital hikaye öğretiminin içerik ve yöntem bakımından değerlendirildiği ölçek uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ili sınırları içindeki merkez yerleşkede yer alan, akıllı tahta erişimi bulunan bir ortaokulun 6. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel ve nicel yöntemin bir arada kullanıldığı karma yöntem yaklaşımı benimsenerek araştırmacı tarafından geliştirilen dijital hikaye anlatımı konu değerlendirme formundan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu değerlendirme formunun nicel boyutunda öğrencinin derse yönelik izlenimleri ve öz değerlendirmelerine yönelik beşli derecelendirme ölçeği, nitel boyutunda ise kavramsal öğrenmelerine ve dijital hikayenin içeriğine yönelik açık uçlu sorular yer almaktadır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin açıklık kavramına yönelik kavramsal öğrenmelerinin gerçekleştiği ve dijital hikaye öğretimine karşı olumlu izlenim sergiledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler kavram, matematik, dijital hikaye anlatımı, açıklık

KAYNAKÇA

Albano, G. ve Pierri, A. (2014). Digital storytelling for improving mathematical literacy. In S. Carreira, N. Amado, K. Jones ve H. Jacinto (Eds), Proceedings of the Problem@Web  international conference: technology, creativity and affect in mathematical problem solving (pp. 23–34). Faro: Universidade do Algarve.

Coşkun, M. (2013). Matematik kavramları öğretiminde öyküleştirme yönteminin tutuma ve başarıya etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırşehir.

Demirer, V. (2013). İlköğretimde E-Öyküleme Kullanımı ve Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya.

Figa, E. (2004). The Virtualization of Stories and Storytelling. Storytelling Magazine, 16(2), 34–36.

Franz, D. P., & Pope, M. (2005). Using children’s stories in secondary mathematics. American Secondary Education, 33(2), 20-28.

Garrety, C. M. (2008). Digital Storytelling: An Emerging Tool for Student and Teacher Learning, Doktora Tezi, Iowa State University, Ames, Iowa.

Gils, F. (2005). Potential applications of digital storytelling in education. In 3rd Twente Student Conference on IT, University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Enschede, February 17-18.

Goral, M. B., & Gnadinger, C.M.(2006). Using Storytelling To Teach Mathematics. Australian Primary Mathematics Classroom, 11,1, 4-8.

Incikabi, L. (2015). Teaching history of mathematics through digital stories: A technology integration model. In J. Keengwe (Eds.), Handbook of research on educational technology integration and active learning (pp.162-176.). Hersley, PA: IGI Global

Kır, D. (2011). Hikâyelerle matematik öğretiminin ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarmaya ilişkin sözel problem çözme becerileri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans. Çukurova Üniversitesi Adana.

Kobayashi, M. (2012). A digital storytelling project in a multicultural education class for pre-service teachers. Journal of Education for Teaching, 38(2), 215-219.

Lambert, J. (2003). Digital Storytelling Cookbook and Traveling Companion. (Version 4.0). Digital Diner Press, Berkeley, CA.

Lambert, J. (2013). Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community. (4th edition). Routledge, New York.

Lordly, D.(2007). Storytelling to enhance teaching and learning. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 68 (1), 30.

Marek, E. A. (1986). They Misunderstand, But They'll Pass, The Science Teacher, 32 -35.

Miles, B., M. & Huberiiian, A., M. (1994). Qualitative data ana/vsis (2"'1 ed.). London: Sage Pub.

Morgan, A.S. (2006). Alternative methodologies for teaching mathematics to elementary students: a pilot study using children’s literature. Doktoratezi, American Üniversitesi.

Morra, S. (2013). 8 Steps to Great Digital Storytelling. 25.08.2014 tarihinde http://samanthamorra.com/2017/29/01/edudemic-article-on-digital-storytelling/ adresinden erişilmiştir.

Padula, J. (2006). Mathematical fiction for senior students and undergraduates: Novels, plays, and film. Australian Senior Mathematics Journal, 20(2), 36.

Robin, B. R. (2006). The educational uses of digital storytelling. Retrieved from http://digitalliteracyintheclassroom.pbworks.com/f/Educ-Uses-DS.pdf Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220. doi:10.1080/00405840802153916

Robin, B. R., and McNeil, S. G. (2013). What educators should know about teaching digital storytelling. Digital Education Review 22, 37-51.

Robin, B., White, C., and Abrahamson, R. (2009, March). The expansion of digital storytelling into content area instruction. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1, 672-679.

Rudnicki, A., Cozart, A., Ganesh, A., Markello, C., Marsh, S., McNeil, S., and Robin, B. (2006, March). The buzz continues... The diffusion of digital storytelling across disciplines and colleges at the University of Houston. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1, 717-723.

Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learning Educational Technology Research and Development, v56 n4 ss.487-506 Aug.

Smith, J.( 1995). Threading mathematics into social studies. Teaching Mathematics, 1, 438- 444.

Tatum, M. E. (2009). Digital storytelling as a cultural-historical activity: Effects on information text comprehension. Unpublished doctoral dissertation, University of Miami, Coral Gables, FL.

Whitin, D. (1994). Literature and mathematics in preschool and primary; the right connection. Young Children, 49,2,4-11

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Downloads

Published

2019-04-30

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)