İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE KARŞI ALGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Authors

  • Bahar DİNÇER Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  • Süha YILMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi

Abstract

A STUDY OF MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’  PERCEPTION  OF TEACHING PROFESSION AND HOPELESSNESS LEVELS

The aim of this study is to examine relations between perception of teachıng profession and hopelessness levels of Dokuz Eylül University,Buca Education Faculty, Primary Education Mathematics Teaching Department, fourth grade students in respect to teaching occupation as well as the factors related to those assessment.  Research was implemented on 178 students. “Beck Hopelessness Scale” and “Scale for Perception of Teaching Profession Scale” shall be used in this study  and the research method is relational research. T-test, One-Way Analysis of Variance ,Cronbach Alpha Coefficient, Pearson Correlation Coefficient, Sperman Correlation Coefficient,Man-Whitney U Test , Kruskal Wallis Test frequency and medium data are used in order to analyze research findings.  According to research results, it is found out that there is a negative, meaningful relation between perception of teachıng profession and hopelessness level. Perception of teachıng profession and hopelessness levels  do not indicate any difference in terms of income level, district of residence, parent education levels variants; whereas there is a meaningful relation between perception of teachıng profession and hopelessness levels  and choice of occupation and there is a meaningful relation between only hoplessnes levels towards sex.

Keywords: Perception Of Teachıng Profession, Hopelessness Level, Perception.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik algı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu değerlendirmelerin bağlı olduğu faktörleri incelemektir. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde dördüncü sınıfa devam eden 178 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır, araştırmanın yöntemi ilişkisel(bağlantısal) yöntemdir. Araştırmanın bulgularını çözümlemek için t-testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) , Cronbach alfa katsayısı, Pearson korelasyon katsayısı, Sperman korelasyon katsayısı,Man-Whitney U testi , Kruskal Wallis testi frekans ve ortalama verileri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik algı ve umutsuzluk düzeyleri arasında negatif yönde, anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik algı ve umutsuzluk düzeyleri gelir düzeyi, ikamet yeri, anne-baba eğitim düzeyleri değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermezken;  mesleği seçme nedeni değişkenleri ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni ile sadece umutsuzluk düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: öğretmenlik mesleğine yönelik algı, umutsuzluk düzeyi, algı.

KAYNAKÇA

Aşkar, P., Erden, M. (1987). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği. Çağdaş Eğitim Dergisi. Sayı:121. Sayfa: 8-11. (1987)

Bıkmaz, H.F. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi. Kış dönemi, Sayı:161

Bozkurt, N., Serin, O., & Emran, B. (2004). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problem çözme becerileri, iletişim becerileri ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri2.

Ceyhan, A.A. (2004). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi . Sayı:1 (2004)

Çelikel, F.Ç. ve Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi. Sayı 4. (2008)

Derebası, I. (1996). Beck Umutsuzluk Ölçeği’ nin Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdem, A. R. & Anılan, H. (2000). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Sayı:7 .(2000)

Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(7). 47-62

Korap, S. (2000). Hemodiyaliz Hastalarında Depresyona Bilişsel Yaklaşım. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE

Kuran, K . (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş . Ankara: Pegem A yayınları

Küçükahmet, L. (1976).Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerin Tutumları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları

Özmen, D., Dündar, P.E., Çetinkaya, A.Ç., Taşkın, O. ve Özmen, E. (2008). Lise Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Umutsuzluk Düzeyini Etkileyen Etkenler, Anadolu Psikiyatri Dergisi. Sayı : 1. (2008)

Öztürk, B. ve Kısaç İ. B. Yeşilyaprak (Ed.),(2006). Bilgiyi işleme modeli. Eğitim Psikolojisi Ankara: Pegem A.

Rojewski, J. W., C. R. Wicklein ve J. W. Schell. (1995). Effects of Gender and Academic Risk Behavior on The Career Maturity of in Rural Youth. Journal of Research in Rural Education. 11(2), 1-3

Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O., & Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim29(311), 16-27.

Serin, N. B., Ozbas, L. F., & Serin, O. (2012). Analysis of How Counselors Cope with Negative Thoughts and Stress. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 146-153.

Şahin, B. (2009) Özel Sektör İşbirlikli Bir Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumu Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yeditepe Üniversitesi . Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şimşek, H. (2003) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi . Cilt: 2 Sayı:1 ( Haziran 2005)

Şişman. M, Acat, B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 13. Sayı: 1. Sayfa: 235-250

Terzi, A. R. Ve Tezci E. (2007) Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı:52. S:593-614. (Güz 2007)

Tschannen-Moran, M & HOY, A.W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education. 17(7), 783-805.

Varış.F .(1998) .Eğitim Bilimine Giriş . İstanbul: Alkım yayınları

Downloads

Published

2015-04-30

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)