İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ANALİZ-I- DERSİNDE ALAN DİLİ KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Authors

Abstract

AN INVESTIGATION OF USING MATHEMATICAL LANGUAGE OF UNDERGRADUATE PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS STUDENTS ON THE UNIT ANALYSIS-I

The purpose of this research is to study using main language of primary school mathematics students in the lecture of Analysis –I .In this research figuring out and using mathematical skills in the field of analysis learning of primary school math preceptor ship undergraduate students were scrutinized and on the relationship between gender and mathematical accomplishment were focused on this study. Besides, outlook on the use of mathematical language was interpreted and on the relationship between mathematical language skills, gender and mathematics accomplishment were in depth scrutinized. In the research, general screening model was approved. The 2th grade math preceptor ship students who were educated in the Buca Education Faculty in the academic year of 2014-2015 contained the participants of the study. Two data collection methods were used in the study. The first one is achievement test making up of 20 questions, 5 of them are open- ended questions, aiming at determine mathematical language using skills in the field of analysis learning. The second data collection metod, likert-type scale of mathematical language, prepared by researcher using the scale developed by Çalıkoğlu Bali (2002), and developed by Akarsu, aimed to determine view of students’ mathematical language was used. Data collection tools were implemented in 2014-2015 academic year and SPSS 15.0 package program was used for computer analysis of the data collected. In consequence of the study, It was concluded that students have substantial lackness in the field of analysis learning. It was obviously seen that, students falls short of mathematical language using skills and have misconception in the field of analysis learning. Furthermore, It was obviously seen that there is an insignificant relationship between mathematical language using and academic success of the students. So, mathematical language and using levels differ from each other in terms of their genders. It is determined that there is a significant relationship in a low level between using language levels and views concerning mathematical language using of the students. It in accordance with mentioned, there is a significant relationship in a low level between academic success and mathematical language using.

Keywords: Mathematical language, analysis, teaching analysis

Öz

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin analiz-I dersinde matematiksel dil kullanımlarını incelemektir. Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin analiz öğrenme alanında matematiksel dili anlayabilme ve kullanabilme becerileri incelenmiş ve matematik başarıları ile cinsiyetleri arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Ardından matematiksel dil kullanıma ilişkin görüşleri değerlendirilerek matematiksel dil kullanabilme becerileri, cinsiyetleri ve matematik başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kabul edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans öğrenimi gören 2. Sınıf lisans öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada iki tane veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi öğrencilerin analiz öğrenme alanında matematiksel dil kullanım becerilerini belirlemeyi amaçlayan 5 açık uçlu, 20 test sorusundan oluşan bir başarı testidir. İkinci veri toplama aracı ise öğrencilerin matematiksel dile ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan Bali-Çalıkoğlu (2002)’nun geliştirdiği “matematik öğretiminde dil ölçeği”nden yararlanılarak Akarsu tarafından geliştirilen matematiksel dil ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları 2014-2015 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 bilgisayar paket programı kullanılmıştır.Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin analiz öğrenme alanında önemli eksiklikleri olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin analiz öğrenme alanında matematiksel dil kullanım becerilerinin yeterli düzeyde olmadığı ve analiz öğrenme alanında bazı kavram yanılgısına sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin matematiksel dil kullanımları ile akademik başarıları arasında düşük düzeyde, anlamsız bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin matematiksel dili anlayabilme ve kullanabilme düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin matematiksel dili kullanabilme düzeyleri ile matematiksel dil kullanımına ilişkin görüşleri arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Öğrencilerin akademik başarısı ile matematiksel dil kullanımına ilişkin görüşleri arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların dil kullanımına ilişkin tutum düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir ve farklılaşma erkekler yönünde pozitif olduğu görülmüştür.

Anahtar Terimler: Matematiksel dil, analiz, analiz öğretimi

Kaynakça

Akman, M., & Erden, M. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınları.

Aydın S. ve Yeşilyurt M. (2007). Matematik öğretiminde kullanılan dile ilişkin öğrenci görüşleri. Van Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22): 90-100.

Başaran, E. (1998). Eğitim psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.

Busbridge, J., & Özçelik, D.A. (1997). İlkögretim matematik öğretimi. Ankara: Türkiye Yüksek Ögretim Kurumu.

Çalıkoğlu Bali, G. (2002). Matematik öğretiminde dil ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(1):57-61.

Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.

Köroglu, H., Yavuz, G., ve Ertem, S. (2003). Sınıf Ögrencilerinin Geometri Dersinde Karsılastıkları Bazı Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. XII. Ulusal Egitim Bilimleri Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri. (Ekim 2003). Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı Ve Kılavuzu. http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ortaokul/2010-2011/Matematik%20-%206%20.pdf (01.09.2015).

Orton, A. ve Frobisher, L. (1996), Insights into teaching mathematics. London: Cassell.

Otterburn, M. K. ve Nicholson, A. R. (1976). The language of mathematics. Mathematics in School, 5(5):18-20.

Philipp R., Thanheiser, E. ve Clement, L. (2002). The role of a children’s mathematical thinking experience in the preparation of prospective elementary school teachers. International Journal of Educational Research, 37(1): 195-210.

Schütz, R. (2002). Vygotsky and language acquisition. http://www.sk.com.br/sk-vygot.html (05.09.2015).

Yeşildere, S. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini kullanma yeterlikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2):61-70.

Yüksel, A.H. ve Zıllıoğlu, M. (1995). İletişim bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Downloads

Published

2020-04-30

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)