KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇEVRE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF YOUNG CHILDREN ON THE ENVIRONMENT

Authors

Abstract

In this study, it was aimed to determine the perceptions of 60-72-month-old preschool children about the environment. The study group of the study, in which the phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used, consists of 75 children between 60-72 months attending preschool. The data of the study were obtained by a semi-structured interview form created by the researchers. The data were analyzed with content and descriptive analysis techniques. In the results of the research, young children mostly stated the concept of protecting nature in their views on the environment. An important part of the children stated that they want to live in an environment with natural beauty. Most of the children presented correct information about the subjects except for the concepts of global warming and environmental problems. It can be said that children's knowledge of the concept of recycling and recycling materials is varied. While a significant part of the children thought that it was necessary not to pollute the environment in order to prevent environmental problems, they gave priority to human-induced causes of environmental problems. In addition, children emphasized the importance of protecting and cleaning the environment in order to beautify the environment. In the answers to all the questions within the scope of the research, it is seen that there are children who state that they do not have knowledge about the subject or that they do not know the concept. In line with the findings of the research, the importance of revealing the knowledge and experiences of young children about the environment in general, and the necessity of increasing studies on current concepts such as global warming and environmental problems can be expressed. Research on environmental education is becoming more and more diverse.

Keywords: Environment, global warming, recycle, young chilren.

Öz

Bu çalışmada 60-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının çevre ile ilgili algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminden fenomonoloji deseninin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 60-72 ay arasındaki okul öncesi eğitime devam eden 75 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Veriler içerik ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir.  Araştırmanın sonuçlarında, küçük çocuklar çevre ile ilgili görüşlerinde en çok doğayı korumak kavramını belirtmişlerdir. Çocukların önemli bir bölümü doğal güzelliklerin olduğu bir çevrede yaşamak istediklerini söylemişlerdir. Küresel ısınma ve çevre sorunları kavramları dışında çocukların çoğunluğu konularla ilgili doğru bilgiler ortaya koymuştur. Çocukların geri dönüşüm kavramı, geri dönüşüm materyalleri ile ilgili bilgilerinin çeşitli olduğu söylenebilir. Çocukların önemli bir bölümü çevre sorunlarını önlemek için çevreyi kirletmemek gerektiğini düşünürken, çevre sorunlarının nedenlerinde insan kaynaklı nedenlere öncelik vermişlerdir. Ayrıca çocuklar, çevreyi güzelleştirmek için çevreyi koruma ve temizlemenin önemine vurgu yapmışlardır. Araştırma kapsamındaki tüm soruların cevaplarında konu ile ilgili bilgisi olmadığını ya da belirtilen kavramı bilmediğini dile getiren çocuklar olduğu görülmektedir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, küçük çocukların genel olarak çevre ile ilgili bilgilerinin, deneyimlerinin ortaya konulmasının önemi ortaya konulmakla birlikte küresel ısınma, çevre sorunları gibi güncel kavramlara yönelik çalışmaların arttırılması gerekliliği ifade edilebilir. Çevre eğitimi ile ilgili araştırmalar gittikçe çeşitli hale gelmektedir. 

Anahtar Terimler: Çevre, küresel ısınma, geri dönüşüm, küçük çocuklar.

KAYNAKÇA

Ärlemalm-Hagsér, E. (2013). Respect for nature – A prescription for developing environmental awareness in preschool. Center for Educational Policy Studies Journal, 3(1), 25–44.

Ayvacı, H. Ş., Bülbül, S., & Bebek, G. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının çevre sorunları kavramına yönelik metaforik algıları ve görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1) , 117-132. DOI: 10.52826/mcbuefd.922632.

Barraza, L. (1999). Children’s Drawings about the environment. Environmental Education Research, 5(1), 49-66.

Brophy, J., & Alleman, J. (2006). A reconceptualized rationale for elementary social studies. Theory and Research in Social Education, 34(4), 428-454.

Buldur, A., & Ömeroglu, E. (2018). An examination of the relationship between pre-school children's and their teachers' attitudes and awareness towards the environment. Journal of Education and Learning, 7(2), 221-229.

Clayton, S., & Myers, G. (2009). Conservation psychology. Understanding and promoting human care for nature. Wiley-Blackwell.

Coşanay, B. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının (beş-altı yaş) çevresel tutumlarının çocuk ve öğretmen değişkenleri açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. S. B. Demir ve M. Bütün (Çev. Ed.), Ankara: Siyasal Kitabevi.

Davis, J. (2010). Young children and the environment: Early education for sustainability. Cambridge; Port Melbourne, Vic: Cambridge University Press.

Durkan, N., Güngör, H., Fetihi, L., Erol, A., & Gülay Ogelman, H. (2016). Comparison of environmental attitudes and experiences of five-year-old children receiving preschool education in the village and city centre. Early Child Development and Care, 186(8), 1327-1341.

Elliott, S. & Davis, J. (2009). Exploring the resistance: An Australian perspective on educating for sustainability in early childhood. International Journal of Early Childhood, 41(2), 65-76.

Erdaş Kartal, E., & Ada, E. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının gözünden geri dönüşüm. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 778-801.

Farhana Borg, T., Winberg, M. & Vinterek, M. (2019). Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transport, Early Child Development and Care, 189:3, 376-391, DOI: 10.1080/03004430.2017.1324433.

Gülay Ogelman H., & Önder, A. (2023). Sürdürülebilir gelişim için okul öncesi dönemde çevre eğitimi. (Güncellenmiş 2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güngör, H. (2019). Bir okul öncesi eğitim kurumunda ekolojik ayak izi uygulamaları ile sürdürülebilir yaşam fırsatlarının geliştirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Günindi, Y. (2012). Environment in my point of view: Analysis of the perceptions of environment of the children attending to kindergarten through the pictures they draw. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 594-603.

Gürbüzoğlu Yalmancı, S., & Gözüm, A., İ., C. (2019). The study of whether receiving a pre-school education is a predictive factor in the attitudes of high school students toward the environment according to their environmental ethics approach. International Electronic Journal of Environmental Education, 9(1), 18-32.

Halmatov, M., Sarıçam, H., & Halmatov, S. (2012). Okul öncesi eğitimdeki 6 yaş çocukların çizdikleri çevre resimlerinin ve çevre kavramını algılayışlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(1), 30-44.

Hu, C., & Wu, Z. (2022). They can and will: Preschoolers encourage pro-environmental behavior with rewards and punishments. Journal of Environmental Psychology, 82, 101842.

Nkoana, E. M. (2020). Exploring the effects of an environmental education course on the awareness and perceptions of climate change risks among seventh and eighth grade learners in South Africa. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(1), 7-22. 

Spiteri, J., (2021a) Can you hear me? Young children’s understanding of environmental issues, International Studies in Sociology of Education, 30:1-2, 191-213, DOI: 10.1080/09620214.2020.1859401

Spiteri, J., (2021b) Why is it important to protect the environment? Reasons presented by young children, Environmental Education Research, 27(2), 175-191, DOI: 10.1080/13504622.2020.1829560

Ji, O. (2015). Education for Sustainable Development in Early Childhood in Korea. In J.Davis (Ed.), Young Children and the Environment: Early Learning for Sustainability. Cambridge; Port Melbourne, Vic: Cambridge University Press.

Kesicioğlu, O. S., & Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 aylık çocukların çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 37-48.

Kim, S. (2016). A comparative study of early childhood curriculum documents focused on education for sustainability in South Korea and Australia (Unpublished Doctoral dissertation) Faculty of Education Queensland University of Technology

Özyürek, E., & Gündoğdu, S. (2022). Okul öncesi dönem çocuklarının küresel ısınma hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 509-520.

Palmer, J. (1995). Environmental thinking in the early years:Understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research, 1(1), 35-45.

Payne, P. (2014). Children’s conceptions of nature. Australian Journal of Environment Education, 30(1), 68-75.

Prince, C. (2010). Sowing the seeds: Education for sustainability within the early years curriculum. European Early Childhood Education Research Journal, 18(3), 273-284.

Saz, B., Osmanpehlivan, E., Demir, İ., & Bay, D. N. (2020). Okul öncesi çocuklarının çevre kirliliği algısının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(3), 191-215.

Shortt, N. K., & Ross, C. (2021). Children’s perceptions of environment and health in two Scottish neighbourhoods. Social Science & Medicine, 283, 114186.

Stuhmcke, S. M. (2012). Children as change agents for sustainability: An action research case study in a kindergarten. (Unpublished Doctoral dissertation). Queensland University of Technology.

Tarman, İ., & Kukurtcu, S. K. (2022). The perceptions of the children attending the preschool education about nature and nature pollution. International Electronic Journal of Elementary Education15(1), 53-64.

Yardımcı, E., & Bağcı Kılıç, G. (2010). Çocukların gözünden çevre ve çevre sorunları. İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yoo, Y. E., Kim, E. J., Shin, E. S., & Park, E. H. (2013). Analysis of the Korea educational policy and current curriculum based on the education for sustainable development. Early Childhood Education Research & Review, 17(3), 319-341.

Downloads

Published

2023-04-30

Most read articles by the same author(s)