COVID-19 VE YENİ DÖNEMDEKİ OKULA UYUM SÜRECİ: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Authors

Abstract

COVID-19 AND THE SCHOOL ADJUSTMENT PROCESS IN THE NEW TERM: AN INVESTIGATION INTO PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS' VIEWS

The coronavirus process has been a period that negatively affected the whole world in many ways. Trying to control the causes that occurred during this period and which are thought to cause negativities in the future, in short, to carry out preventive and remedial studies are very important not only in the field of health but also in the field of education. The children could not attend school for almost a period during this period. In the study carried out, it was aimed to determine the teachers' opinions about the adjustment process of young children to the school in the 2020-2021 academic year, which is expected to start again in the coronavirus period. 190 pre-school teachers from 29 provinces participated in the study in which qualitative research method was used. According to the results of the research, most of the teachers stated that the COVID-19 process would have negative effects on the adaptation process of children to school. Most of the teachers stated that behavioral problems can be seen in children during the adaptation process to school. Teachers stated that the behavioral problems that may make it most difficult to adapt to school in the new period may be peer relations problems, failure to comply with the rules, talking about COVID-19 or any illness, shortening children's attention span, forgetting the information taught in the previous period, and excessive cleaning behaviors. According to the results of the research, unlike the previous years, teachers should organize special activities on cleaning and personal care with children every day; meeting families one on one; holding a parent meeting; it is observed that children plan to shorten the length of stay at school and to constantly play games in the schoolyard.

Keywords: COVID-19, school adjustment, preschool teachers, young children.

Öz

Koronavirüs süreci tüm dünyayı birçok açıdan olumsuz etkileyen bir dönem olmuştur. Bu süreçte meydana gelen ve ileride olumsuzluklara sebep olacağı düşünülen nedenlerin kontrol altına alınmaya çalışılması, kısacası önleyici ve iyileştirici çalışmalar yapılması yalnızca sağlık alanında değil eğitim alanında da oldukça önemlidir. Çocuklar bu dönem içerisinde neredeyse bir dönem okula devam edememiştir. Gerçekleştirilen araştırmada, koronavirüs döneminde, yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı düşünülen 2020-2021 eğitim öğretim güz döneminde, küçük çocukların okula uyum süreci ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmaya 29 ilden 190 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu COVID-19 sürecinin, çocukların okula uyum süreci üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu okula uyum sürecinde çocuklarda davranış sorunları görülebileceğini belirtmişlerdir Öğretmenler, yeni dönemde okula uyumu en çok zorlaştırabilecek davranış sorunlarının akran ilişkileri sorunları, kurallara uymama, sürekli COVID-19 ya da herhangi bir hastalıktan konuşma, çocukların dikkat sürelerinde kısalma, önceki dönemde öğretilen bilgilerin unutulması ve aşırı temizlik davranışları olabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarında, öğretmenler uyum haftasında önceki yıllardan farklı olarak çocuklar ile her gün temizlik, kişisel bakım konularında özel etkinlikler yapmayı; ailelerle birebir görüşmeyi, veli toplantısı yapmayı; çocukların okulda kalma süresini kısaltmayı ve çocukları okul bahçesinde sürekli oyun oynatmayı planladıkları görülmektedir.

Anahtar Terimler: COVID-19, okula uyum, okul öncesi eğitimi öğretmenleri, küçük çocuklar.

KAYNAKÇA

Bağçeli Kahraman, P. (2020). Yaşamın ilk yıllarında okula uyumu etkileyen unsurlar (Ed. H. Gülay Ogelman). Yaşamın İlk Yıllarında Okula Uyum (s. 39-73). Ankara: Eğiten Kitap.

Balkaya, İ., & Tuğrul, B. (1998). Anaokuluna Yeni Başlayan Çocukların Okula Uyum Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulları Yayınları, No: 2 Araştırma Serisi:2, 118.

Birch,  S.  H.,  &  Ladd, G. W.  (1997). The teacher-child relationship and children’s early school adjustment. Journal of School Psychology, 34(1), 61-79.

Capurso, M., Dennis, J. L., Salmi, L. P.,  Parrino, C., & Mazzeschi, C. (2020). Empowering Children Through School Re-Entry Activities After the COVID-19 Pandemic. Continuity in Education, 1(1), 64–82.

Dishion, T. J., Brennan, L. M., Shaw, D. S., McEachern, A. D., Wilson, M. N., & Jo, B. (2014). Prevention of problem behavior through annual family check-ups in early childhood: ıntervention effects from home to early elementary school. Journal of Abnormal Child Psychology, 42 (3), 343-354.

Durmuşoğlu Saltalı, N., & Erbay, F. (2020). Öğretmen çocuk ilişkisi ve okula uyum. (Ed. H. Gülay Ogelman). Yaşamın İlk Yıllarında Okula Uyum (s. 75-108). Ankara: Eğiten Kitap.

Göktaş, İ., Gülay Ogelman, H., & Güngör, H. (2020). COVID-19 Sürecinde 5-6 Yaş Çocuklarının Online Eğitim İmkânlarına Yönelik Anne-Baba Görüşleri. 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Tan Metin Bildiri Kitabı (IBAD-2020), Eylül 1-2, 2020 – İstanbul, TÜRKİYE, 177-184.

Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36):1-10.

Hoglund, W. L., & Leadbeater, B. J. (2004). The effects of family, school, and classroom ecologies on changes in children’s social competence and emotional and behavioral problems in first grade. Developmental Psychology, 40, 4, 533-544.

Human Rights Watch (2020). COVID-19 and children’s rights. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20Children%E2%80%99s%20Rights.pdf. Erişim tarihi: 03.08.2020.

Jiao, W. Y., Wang, L. N., Liu, J., Fang, S. F., Jiao, F. Y., Pettoello-Mantovani, M., & Somekh, E. (2020). Behavioral and emotional disorders in children during the COVID-19 epidemic. The Journal of Pediatrics, S0022-3476(0020)30336-X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013.

Ladd, G. W. (1990). Having friends, keeping friends, making friends and being liked by peers in the classroom: Predictors of children’s early school adjustment?, Child Development, 61 (4), 1081-1100.

MEB. (2019).  Okula Uyum Programı (Okul Öncesi).    http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/06120432_Okula_Uyum_ProgramY_okul_oncesi_2019-2020.pdf (11.08.2020 tarihinde indirilmiştir).

Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. 6. Baskı, İstanbul: Epsilon Yayınları.

Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain. PsyArXiv Preprints. DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/5bpfz.

Önder, A., & Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 204-224.

Pianta, R. C. (1997). Adult-child relationship processes and early schooling. Early Education and Development,8 (1), 11-26.

Rimm-Kaufman, S., Pianta, R. C. & Cox, M. J. (1999). Patterns of family- school contact in preschool and kindergarten. School Psychology Review, 28(3), 426-438.

T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). Yeni Koronavirüs Kitapçığı. https://COVID19bilgi.saglik.gov.tr/depo/Kitapcik/COVID19_YENI_KORONAVIRUS_HASTALIGI_KITAPCIK_A6.pdf. Erişim tarihi: 03.08.2020.

Tommeras, T., & Kjobli, J. (2017). Family resources and effects on child behavior problem ınterventions: a cumulative risk approach. Journal of Child and Family Studies, 26 (10), 2636-2947.

Ulusal Okul Psikologları Birliği (National Association of School Psychologists) (2020), Helping Children Cope With Changes Resulting From COVID-19. https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19. Erişim tarihi: 03.08.2020.

UNICEF, (2020). Supporting Your Child’s Mental Health as They Return to School During COVID-19. https://www.unicef.org/coronavirus/supporting-your-childs-mental-health-during-covid-19-school-return. Erişim tarihi: 03.08.2020.

Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 142-153.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Downloads

Published

2021-01-31

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)