KKTC’DE SATRANÇ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARI

Authors

  • Gül ŞEB Lefke Avrupa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Lefke-KKTC
  • Nergüz BULUT SERİN Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke-KKTC

Abstract

PERCEPTIONS OF TRNC PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS RECEIVING CHESS TRAINING TOWARDS PROBLEM SOLVING SKILLS

In this study, problem solving skills of primary and secondary school students were examinedin terms of different socio-demographic variables.The sample of this study consists of students who received and did not receive chess training in the 5th, 6th, 7th and 8th grades in primary and secondary schools in the TRNC in 2016-2017 academic year.The study was conducted on a total of 213 students, 100 girls (46.9%) and 113 boys (53.1%). 107 of these students were students who received chess training and 106 students who did not receive chess training. The Problem Solving Inventory for children (PSIC) receiving education at primary education level developed by Serin, Bulut Serin and Saygılı (2010) was used in the study.SPSS program, t-test, variance analysis, ANOVA and Sheffe test methods were used in this study.According to the research results, problem solving skills did not differ between girls and boys. Having looked at the class levels of students receiving chess training, it has been found out that there was no significant difference in terms ofthe sub-dimensions of Confidence, Avoidance and Self-Control in Problem Solving Skills.

Key words: Chess education, Problem-solving skills perception, Primary and Secondary school students.

Özet

Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerileri, farklı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmiştir.Bu araştırmanın örneklemi 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde KKTC‘de bulunan ilkokul ve ortaokullarına devam eden 5, 6, 7 ve 8. sınıf satranç eğitimi alan ve almayan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma,100 kız (%46,9) ve 113 erkek (%53,1), toplamda 213 öğrenci ile gerçekleştirilmiş, bu öğrencilerin 107’si satranç eğitimi alan ve 106’sı satranç eğitimi almayanöğrencilerden oluşmaktadır. Uygulanan çalışmada veri toplamak amacı ile Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen İlköğretim seviyesinde eğitim gören Çocuklara yönelik Problem Çözme Envanteri (ÇPÇE) uygulanmıştır. Bu çalışmada SPSS programı ile t-testi, varyans analizi ve ANOVA ile Sheffe test yöntemleri kullanılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre problem çözme becerilerinin kız ve erkeklerde farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Satranç eğitimi alan öğrencilerin sınıf düzeylerine bakıldığında Problem Çözme Becerilerinde Güven, Kaçınma ve Özdenetim alt boyutlarına bakıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Satranç eğitimi, problem çözme becerisi algısı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri.

KAYNAKLAR

Altun, M. (2013), Düzenli Eğitsel Oyun Oynayan  11-12 Yaş Grubu Çocuklarda Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi. Ankara, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Altun, M., Dönmez, N., İnan, H., Taner, M. ve Özdilek, Z. (2001). Altı Yaş Grubu Çocukların Problem Çözme Stratejileri ve Bunlarla İlgili Öğretmen Ve Müfettiş Algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XIV, Sayı: 1, 2001

Arsal, Z. (2009), Problem Çözme Stratejilerinin Problem Çözme Başarısını Yordama Gücü. Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.

Artise, J. (1973). Chess and Education. (Article No. 4) United States Chess Federation Scholastic Department.

Bingham, A. (1983). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. Çev.: Dr. A. Ferhan Oğuzkan, Dördüncü Baskı, MEB Basımevi, Đstanbul.

Crebert, G.; Patrick, C. J.; Cragnolini, V.; Smith, C.; Worsfold, K. and Webb, F. (2011). Problem Solving Skills Toolkit. 2nd Edition. http://www.griffith.edu.au/gihe/resources-support/graduate-attributes

Bozkurt, N., Serin, O., & Emran, B. (2003). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problem çözme, iletişim becerileri ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1373-1392.

Dauvergne ,Dr P. (July, 2000),  The Case for Chess as a Tool to Develop Our Children’s Minds, University of Sydney

Devecioğlu, Y., & Karadağ, Z. (2016). Amaç, Beklenti Ve Öneriler Bağlamında Zeka Oyunları Dersinin Değerl Endirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi9(1), 41-61.

Erhan, E., Hazar, M., & Tekin, M. (2009). Satranç oynayan ve oynamayan ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Journal of Physical Education and Sport Sciences11(2).

Ekici, D. İ., & Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10(1).

Genç, S. Z., & Kalafat, T. (2008). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi19(4), 54-66.

Hammond, Mitchell S.(2014), The Utilization Of Chess To Enhance Children's Academic Performance: An Integrative Review

Hong, S., Bart, W.M. (2007) 'Cognitive effects of chess instruction on students at risk for academic failure', International Journal of Special Education, 22, 89-96

Koç, C. (2014), İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Ve Öğrenme Sürecinde Yardım İstemeleri. Kastamonu Universitesi Eğitim Dergisi, Cilt 23, Sayı:2.

Sadik, A. (2006). Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of computers: New evidence from a developing nation. Evaluation Review30(1), 86-113.

Saraçoğlu, A. S., Serin, O., & Bozkurt, N. (2002). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Başarıları Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, ss: 149-162.

Saracaloğlu, A. S., Serin, O., & Bozkurt, N. (2005). Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin problem çözme ve denetim odağı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi17(1), 237-245.

Serin, N. B., & Derin, R. (2008). İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim odağı düzeylerini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi5(1), 1-18.

Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri'nin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online9(2), 446-458.

Serin, N. B., Ozbulak, B. E., & Serin, O. (2012). The Relationships Among Negative Thoughts, Problem Solving and Social Skills of School Psychological Consultants. Egıtım Arastırmaları-Eurasıan Journal of Educatıonal Research12(49 A), 67-82.

Serin, O. (2011). The effects of the computer-based instruction on the achievement and problem solving skills of the science and technology students. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology10(1).

Serin, O. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Fen Grubu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. DEÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Timmermans, R. E., Van Lieshout, E. C., & Verhoeven, L. (2007). Gender-related effects of contemporary math instruction for low performers on problem-solving behavior. Learning and Instruction17(1), 42-54.

Sungur, N. (1992). Yaratıcı düşünce. Acar Matbaacılık, İstanbul.

Vatansever, V., ve  Özen, G. (2017). Tenis Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Journal of Human Sciences, 14(1), 1-9. doi:10.14687/jhs.v14i1.4301

Yalçın, B., Tetik, S. ve Açıkgöz, A. (2010). Yüksekokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algıları ile Kontrol Odağı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi  Cilt 2, Sayı 2, 2010   ISSN: 1309 -8039 (Online)

Downloads

Published

2017-07-31

Issue

Section

Research Article