GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRÜ KULLANIMI ÜZERİNE: ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Authors

Abstract

ON THE USE OF THE CONCEPT CARTOON IN GEOMETRY TEACHING: AN INVESTIGATION OF SECOND GRADE STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS GEOMETRY

In this study; we analyzed how concept cartoons affect 5th grade students' attitudes towards geometry lessons. The model of the research, one of the experimental research methods, was used in randomized paired control-group pretest-posttest. The experimental study was carried out with 24 fifth grade students studying at Aşağı Göndelen Secondary School in Ereğli district of Konya province. An Attitude Scale towards Geometry was used in the study. The attitude scale was applied to both groups as a pre-test. After the concept cartoon supported geometry education was given to the experimental group, geometry education with traditional methods was given the control group, and the attitude scale was applied as a post-test. In the analysis of the data, independent samples t-test, Wilcoxon Signed Rank test and Mann-Whitney U-test were used. As a result of the experimental research, it is observed that there is no significant difference in the attitudes towards geometry of the control group, who received geometry education with traditional learning methods, according to the pre-test-post-test results, while a positive change is observed in the attitudes towards geometry of the experimental group, who were taught geometry with concept cartoons.

Keywords: Geometry teaching, concept cartoons, attitude

Öz

Bu çalışmada; kavram karikatürlerinin 5. sınıf öğrencilerinin geometri dersine yönelik tutumlarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Araştırmada, deneysel araştırma yöntemlerinden ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Deneysel çalışma, Konya İli Ereğli ilçesi Aşağı Göndelen Ortaokulunda öğrenim gören 24 beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Uzmanlarca maddeleri incelenmiş, güvenirliği ve geçerliliği test edilmiş olan ve incelemeler sonucunda güvenilir ve geçerli olduğu görülen “Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği” çalışmada kullanılmıştır. Tutum ölçeği iki gruba da ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubuna kavram karikatürü destekli geometri eğitimi verildikten, kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle geometri eğitimi verildikten sonra tutum ölçeği son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ve Mann-Whitney U-testi kullanılmıştır. Deneysel araştırmanın sonucunda geleneksel öğrenme yöntemleri ile geometri eğitimi alan kontrol grubunun ön test son test sonuçlarına göre geometriye yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık olmaz iken kavram karikatürü destekli geometri öğretimi yapılan deney grubunun ön test son test sonuçlarına göre geometriye yönelik tutumlarında olumlu yönde değişim olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Terimler: Geometri öğretimi, kavram karikatürü, tutum

KAYNAKÇA

Avcı, E., Özenir, Ö. S., Coşkuntuncer, O., Özcihan, H. G., & Su, G. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin geometri dersine yönelik tutumları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 304-317.

Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). The effect the using of concept cartoons in science education on students’ academic achievements and enquiry learning skill perceptions. Elementary Education Online, 7(1), 188-202.

Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A.İ., & Helvacı, E. (2002). A Scale for Attitudes toward Geometry. Education and Science, 27, (125), 3-7.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, 2012.

Çelik, B. (2014). Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi dersinde mizah ve kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısı, tutumu, kaygısı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Çetin, E. (2012). Karikatürler ile zenginleştirilmiş fen ve teknoloji dersinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cotton, D., & Coleman, T. (2008). A study of police academy training and education for new police officers related to working with people with mental illness. The Police/ Mental Health Subcommittee of the Canadian Association of Chiefs of Police, November 2008.

Duatepe, A., & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17: 45-52.

Erdağ, S. (2011). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde kavram karikatürleri ile destekli matematik öğretiminin, ondalık kesirler konusundaki akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ersoy, A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: dayanışma değeri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 79-103.

Evrekli, E. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme beceri algılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gölgeli, D., & Saraçoğlu, M. (2019). Investigation of the effect of concept cartoons used together with think pair share technique on academic achievements of students and their attitude towards science courses. Erciyes Journal of Education, 3(1) 68-86.

İbili, E. & Şahin, S. (2015). Investigation of the effect on computer attitudes and computer self-efficacy to use of augmented reality in geometry teaching. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 332-350.

İzgiol, D. (2014). Teknoloji destekli çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin lineer cebir öğretimine ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Keogh, B. & Naylor, S. (1998). Teaching and learning in science using concept cartoons. Primary Science Review, 51, 14-16.

Keogh, B. & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaulation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.

Koparan, T. (2012). Matematik ve geometri dersinde grafik tablet kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3 (1), 66-79.

Köroğlu, H., & Yeşildere, S. (2004). Learner achievement effect of the multiple intelligences theory based teaching in the unit of whole numbers at the primary education seventh grade mathematics course. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 25-41.

Nelsen, R. B. (1993). Proof without Words. Printed in the United States of America, Library of Congress Catalog Card Number 93-86388, 1993.

Saracaloğlu, A. S., Serin, O., & Bozkurt, N. (2001). Dokuz eylül üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile başarıları arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 121-134

Saracaloğlu, A. S., Serin, O., & Bozkurt, N. (2001). Öğretmen adaylarinin fen bilimlerine yönelik tutumlari ile başarilari arasindaki ilişki. Ege Eğitim Dergisi1(2), 76-85

Şahin, Z. (2018).Geometri öğretiminde kavram karikatürü kullanımının beşinci sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına ve erişi düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Serin, O. (2001). Lisans ve lisansüstü düzeydeki fen grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri, fen ve bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Şengül, Ş., & Dereli, M. (2013). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Matematik Eğitim Bilimleri, 13(4), 2509-2534.

Taşkın, Ö. (2014). Fen ve teknoloji öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Uğurel, I. & Kesgin, Ş. & Karahan, Ö. (2013). Matematik Derslerinde yararlanılabilecek alternatif bir öğrenme değerlendirme aracı: kavram karikatürü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-337.

Üstün, I. (2003). Developing the understanding of geometry through a computer-based learning environment. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

Uysal Koğ, O. & Başer, N. (2012). The role of visualization approach on students’ attitudes towards and achievements in mathematics. Elementary Education Online, 11(4), 945-957.

Downloads

Published

2020-10-31

Issue

Section

Research Article