TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK VERİLER ÜZERİNDEN OKUMA- YAZMA ORANLARININ CİNSİYET BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors

  • İnci Duygu BAYTUN Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Bölümü Doktora Öğrencisi, Lefkoşa - KKTC

Abstract

CONSIDERATION OF GENDER-BASED LITERACY RATES OF TURKEY UPON DEMOGRAPHICAL STATISTICS

Due to the fact that reading and writing are the most important talents for all human-beings at this moment in time, it is very outstanding how the literacy rates of Turkey are low enough to matter. As the gender-based illiteracy rates of Turkey are considered, the numeral difference between men and women will significantly reveal important facts of public culture for the purposes of educational sociology. As this survey expresses a general portrait of the illiterate men and women in Turkey -aged 15 years old or over- upon the demographical data of Turkish Statistical Institute (TUSI) belonging to the year of 2008 to 2011, it essentially aims to display the necessary precautions and different ways of solutions for developing education. According to the results of this survey; the illiteracy rate of Turkey for the year of 2008 is 9.23% and 80.12% of it involves women. In 2009, this percentage of women rises to 80.44% as the illiteracy rate falls to %8.67. In 2010, it rises more to 81.70% and illiteracy falls to 6.97%. Finally, for the year of 2011, the illiteracy in Turkey falls to 5.68% and 82.55% of it consists of women. In accordance with the results of this survery conducted by TUSI, the illiteracy rate of Turkey from the year of 2008 to 2011 continuously decreases while the percentage of illiterate women increases. The factors that cause this change, alternative solutions for this sociologic problem and the conducted studies in order to decrease the illiterate women rate in country are also explained in this paper.

Keywords: Literacy, population, gender, demography.

ÖZET

Okuma ve yazma günümüz insanının yaşamındaki en önemli becerilerinden olduğundan halen bu becerilerden yoksun bireylerin azımsanamayacak oranda olması oldukça düşündürücüdür. Türkiye’de okuma- yazma bilmeyen kadın ve erkek nüfus baz alındığında, aralarındaki sayısal farklılık eğitim sosyolojisi açısından toplum kültürü hakkında önemli çıkarımlar yapılmasını sağlayacaktır. Bu araştırmada; 2008 ve 2011 yılları arasında TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) nüfus verileri üzerinden, on beş yaş ve üzeri, okuma ve yazma bilmeyen kadın ve erkek nüfusun genel bir portresi çıkartılırken, eğitim açısından alınan önlemler ve çözüm yollarını ortaya koymak temel amacı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda toplam nüfusun; 2008 yılında okuma- yazma bilmeyen %9.23’lük diliminin %80.12’sini, 2009 yılında okuma- yazma bilmeyen %8.67’lik dilimin %80.44’ünü, 2010 yılında okuma- yazma bilmeyen %6.97’lik dilimin %81.70’ini ve 2011 yılında okuma- yazma bilmeyen % 5.68’lik dilimin %82.55’ini kadınların oluşturduğu bulunmuştur. Okuma- yazma bilmeyen toplam nüfusun 2008’den 2011 yılına kadar azaldığı gözlemlenirken, okuma- yazma bilmeyen kadın yüzdesinin bu yıllar arasında arttığı gözlemlenmiştir. Bu duruma sebep olan faktörler, okuma- yazma bilmeyen kadın oranının azaltılması yönünde yapılan çalışmalar ve alternatif çözüm önerileri ayrıca makalede yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okuma ve yazma, nüfus, cinsiyet, demografi.

KAYNAKÇA

Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar, Ankara, Anı Yayınları.

Arıkan, G. (1988). Kırsal Kesimde Kadın Olmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 5, Sayı: 2, Aralık 1988, ss. 1 - 16

Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 7, No. 17, 9- 26, Haziran 2009.

Dobbin, S.A. & Gatowski, S.I. (Project Dırectors), (1999), The judge deskbook on the basic philosophies and methods of science, Nevada University, (http://www.unr.edu/bench/chap04.pdf)

Durgunoğlu, A. Y. Yetişkin okuryazarlığı kişisel ve toplumsal gelişim. Retrieved, Ağustos, 2000, from: http://www.acev.org/arastirma/arastirmalar.asp.

Durgunoğlu, A.Y., Öney, B., Kuşçul, H.Ö., & Cantürk, M. (1997, Nisan). İşlevsel yetişkin okuryazarlığı programı uygulama ve değerlendirmesi. Retrieved Nisan, 1997, from: http://www.acev.org/arastirma/arastirmalar.asp.

Gül, G. (2007). Okuryazarlık Sürecinde Aile Katılımının Rolü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2007, 8 (1) 17- 30.

Güneş, F. (1997). Okuma–yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara, Ocak Yayınları.

Hoepfl, M.C. (1997), Choosing qualitative research: A primer for technology education researchers, Journal of technology education.(http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v9n1/hoepfl.html)

Kaptan, S. (1993), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara, Rehber Yayınevi.

Karasar, N. (1999), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayınevi.

Karasar, N. (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Baskı), Ankara, Nobel Yayınevi.

Özkardeş, O.(2006). Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu, Hedefleri ve Geleceği Sempozyum Sunum Kitabı, TC. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Antalya, Nisan 2006, s. 17- 23.

Padak, N., & Rasinski, T. (1994). Family literacay: What is it? Kent State Univer-

sity, Occasianal Paper #3, September

TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu), (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do), E.T: 08/ 09/ 2012

Watson, J.S. (2004). Family literacy: Support for young readers and their parents. School Library Media Activities, 20(8), 24- 48.

Yılmaz, B. (1989), Okuryazarlık ve Okuma Alışkanlığı Üzerine, Türk Kütüphaneciliği, III, 1 (1989), 48- 43.

Downloads

Published

2013-07-31

Issue

Section

Research Article