BEŞİNCİ SINIF DÜZEYİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ İLE TASARLANAN GEOMETRİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA CİNSİYET FAKTÖRÜNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI VE GEOMETRİK TUTUMUN İNCELENMESİ

Authors

Abstract

INVESTIGATION OF ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUTE TOWARDS TO GEOMETRY IN TERMS OF GENDER IN ENVRIONMENTS DESIGINED WHIT CONCEPT CARTOONS IN 5th GRADE LEVEL

In this study; we analyzed the effect of concept cartoons on academic achievement and attitude in 5th grade geometry lessons in terms of gender factor. Quantitative research methods were used in the research. The model of the research, one of the experimental research methods, was used in a random pattern with pre-test and post-test paired control group. The experimental study was carried out with a total of 24 fifth grade students, 14 girls and 10 boys, studying in Konya province, Ereğli district, Aşağı Göndelen Secondary School. "Geometry Achievement Test (GBT)" was used to measure academic achievements in geometry, "Geometry Attitude Scale (GAS)" was used to measure attitudes towards geometry. GAT was applied to a group of 24 students. Based on the results of the pre-test GAT, it was divided into two groups as 14 girls and 10 boys, 7 boys, 5 girls, and 12 students in total. One of these groups, whose success levels were created homogeneously, were randomly selected and determined as the experimental group that was taught geometry with concept cartoons, and the other was the control group, where geometry was taught with traditional methods. Unrelated samples t-test and Mann-Whitney U-test were used to analyze the data obtained from the experimental research. As a result of the experimental research, it was concluded that female students in the experimental group who were given geometry education supported by concept cartoons have higher success than male students, and similarly, female students' attitudes towards geometry are more positive than male students. According to gender, there is no significant difference in geometry success and attitudes towards geometry of female and male students in the control group who were given geometry education with traditional methods.

Keywords: Concept cartoons, attitude, gender, reach level, geometry teaching.

ÖZ

Biz bu çalışmada; kavram karikatürlerinin 5. sınıf geometri derslerindeki akademik başarıya ve tutuma etkisini cinsiyet faktörü açısından inceledik. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın modeli, deneysel araştırma yöntemlerinden ön test- son test eşleştirilmiş kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Deneysel Çalışma Konya ili Ereğli ilçesi Aşağı Göndelen Ortaokulu’nda öğrenim gören 14 kız 10 erkek toplam 24 beşinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Geometri akademik başarılarını ölçmek için “Geometri Başarı Testi (GBT)” geometriye yönelik tutumlarını ölçmek için “Geometri Tutum Ölçeği (GTÖ)” kullanılmıştır. GBT 24 kişilik öğrenci grubuna uygulanmıştır. Ön test olarak uygulanan GBT’nin sonuçları baz alınarak 14 kız ve 10 erkek öğrenci, 7 erkek, 5 kız toplam 12 öğrenci olacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. Başarı seviyeleri homojen olarak oluşturulan bu gruplardan biri rastgele seçilip kavram karikatürü destekli geometri öğretimi yapılan deney grubu, diğeri ise geleneksel yöntemlerle geometri öğretimi yapılan kontrol grubu olacak şekilde belirlenmiştir. Deneysel araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi ve Mann-Whitney U-testi kullanılmıştır. Deneysel araştırmanın sonucunda, kavram karikatürü destekli geometri öğretimi verilen deney grubundaki kız öğrencilerin başarılarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu, geometriye yönelik tutumlarının da aynı şekilde kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Geleneksel yöntemlerle geometri eğitimi verilen kontrol grubundaki kız ve erkek öğrencilerin geometri başarılarında ve geometriye yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Terimler: Kavram karikatürü, tutum, cinsiyet, erişi düzeyi, geometri öğretimi.

KAYNAKÇA

Altun, M. (2001). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Bursa:Alfa Kitapevi.

Arslan, B., & Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 35-48.

Avcı, E., Özenir, Ö. S., Coşkuntuncer, O., Özcihan, H. G., & Su, G. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin geometri dersine yönelik tutumları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(3), 304-317.

Aydoğdu İskenderoğlu, T., & Akşan Kılıçaslan, E. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik kavramlara ilişkin tanımlarının ve şekillerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 173-221.

Baynazoğlu, L., & Atasoy, E. (2020). Türkiye’de kavram karikatürleri ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik bir meta-sentez çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(2), 390-409.

Baysarı, E. (2007). İlköğretim düzeyinde 5. sınıf fen ve teknoloji dersi canlılar ve hayat ünitesi öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısına, fen tutumuna ve kavram yanılgılarının giderilmesine olan etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bintaş, J., & Bağcıvan, B. (2007). İlköğretim yedinci sınıfta bilgisayar destekli geometri öğretimi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 33-45.

Bukova Güzel, E. (2007). Matematik öğretmen adaylarının limit kavramını öğrenmelerinde yapılandırmacı öğrenme ortamının etkisinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1155-1198.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cantürk Günhan, B., & Açan, H. (2016). Dinamik geometri yazılımı kullanımının geometri başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1),1-23.

Dağlı, H., & Peker, M. (2011). What Do and 5th Grades Know Related The Geometric Shapes’ Perimeter?. Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 330-351.

Duatepe Paksu, A. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometri hazırbulunuşlukları, düşünme düzeyleri, geometriye karşı özyeterlikleri ve tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 203-218.

Erduran, A., & Yeşildere, S. (2010). Geometrik yapıların inşasında pergel ve çizgecin kullanımı. İlköğretim Online, 9(1), 331-345.

Evrekli, E. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme beceri algılarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Güven, B., & Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: bir model. İlköğretim-Online, 4(1), 62-72.

Kaba, Y., Boğazlıyan, D., & Daymaz, B. (2016). Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri. International Journal of Social Science, 52, 335-350.

Kaplan, A & Altaylı, D., & Öztürk, M. (2014). Kareköklü sayılarda karşılaşılan kavram yanılgılarının kavram karikatürü kullanılarak giderilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 85-102.

Kaya, B. (2012). Oluşturmacılık yaklaşımına yönelik hazırlanan sekizinci sınıf t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük derslerinin tarihsel öğrenme etkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 1(1), 85-116.

Kılıç, E., & Karadeniz, Ş. (2004). The effect of gender and learning style on navigtion strategy and achievement. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.

Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and van hiele levels of thinking on geometric constructions (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Simon Fraser Üniversitesi, Kanada.

Naylor, S., & Keogh, B. & Turner, J. (2011). Changing  Teacher Practice Through Professional Development in Formative Assessment. Paper presented at the ESERA Congerence, Lyon, France. Available at http//www.millgatehouse.co.uk/research/active‑assessment-research-ongoing 

Öçal, M. F., & Şimşek, M. (2017). Pergel-çizgeç ve geogebra inşaları üzerine: öğretmenlerin geometrik inşa süreçleri ve görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 219-262.

Özkeleş Çağlayan, S. (2010). Lise 1. sınıf öğrencilerinin geometri dersine yönelik özyeterlik algısı ve tutumunun geometri dersi akademik başarısını yordama gücü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O., & Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim Dergisi29(311), 16-27.

Sevgi, S., & Gürtaş, K. (2020). Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutum ve öz-yeterliliklerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1),  416-455.

Şahin, Z. (2018). Geometri öğretiminde kavram karikatürü kullanımının beşinci sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına ve erişi düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şahin, Z., & Keşan, C. (2020). Geometri öğretiminde kavram karikatürleri üzerine: ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik tutumlarının incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 9(4), 189-197.

Şahin, Z., & Keşan, C. (2020). On the usage of concept cartoons in teaching geometry: the study of the geometry achievement of middle-school fifth graders. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 9(2), 124-130.

Şengül, Ş., & Dereli, M. (2013). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Matematik Eğitim Bilimleri, 13(4). 2509-2534.

Tolga, A., & Cantürk Günhan, B. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının belirlenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 37-56.

Uğur, B., Urhan, S., & Arkün Kocadere, S. (2016). Teaching geometric objects with dynamic geometry software. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 339-366.

Uğurel, I., & Moralı, S. (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 34(170), 1-10.

Yıldız, B. (2013). Etkili matematik öğretimi için bit entegrasyonu model önerisi (Yayınlanmış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Downloads

Published

2022-04-30

Issue

Section

Research Article