BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİ KAZANIMLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR BAŞARI TESTİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİN ARAŞTIRILMASI

Authors

  • Zülfikar ŞAHİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, M.F.B.E.A., Buca-İzmir
  • Cenk KEŞAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, M.F.B.E.A., Buca-İzmir

Abstract

A SUCCESS STUDY DEVELOPMENT STUDY: A SUCCESS TEST FOR VALUABILITY AND RELIABILITY STUDY OF MEASUREMENT OF GEOMETRIC BENEFITS OF FIFTH GRADE STUDENTS

This study of goal is to develop valid and reliable alternative an achievement test to assess and evaluate primary 5th grade students's success for math class. Firstly, it has been examined M.E.B. 2016-2017 academic year of curriculum, prepared achievement list that taking part in 5th grade schedule of math class,then prepared proper questions for assessing these achievements. It has been prepared multiple-choice questions for assessing related skills by being taken into consideration Bloom's cognitive learning steps.Before taking its final form, it has been formed test table of specifications by being taken expert opinion. After taking its final form,Geometry Achievement Test (GAT) Tested by conducting it with 153 6th grade students.The date examined at SPSS 15.0 and the reliability co-efficient of the test was found as KR20 (alpha) 0,87 and KR21 0,847. According to the results,of item analysis test (Test Analysis Program,TAP), it has been found the mean of test's item difficulty index as 0,470 and distinctiveness index as 0,486.These results indicate that valid and reliable results have been achieved with developed GAT. As a result,developed''Geometry Achievement Test'' is valid and reliable measuring instrument to assess 5th grade students geometry success and useful at scientific study process made under this title.

Keyword: Mathematics, Geometry, Achievement Test, Scale

Özet

Bu çalışmanın amacı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir alternatif bir başarı testi geliştirmektir.İlk olarak M.E.B. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı müfredatı incelenmiş, beşinci sınıf matematik ders programında yer alan kazanım listesi hazırlanmış,sonra bu kazanımları ölçmeye yönelik uygun sorular hazırlanmıştır. Bloom'un bilişsel öğrenme basamakları göz önünde bulundurularak ilgili becerileri ölçmeye yönelik çoktan seçmeli sorular hazırlanmıştır. Test son halini almadan önce uzman görüşü alınarak test belirtke tablosu oluşturulmuştur. Geometri Başarı Testi (GBT) son halini aldıktan sonra 513 adet 6. sınıf öğrencisine uygulanmıştır.Veriler SPSS 15.0 programında incelenmiş test sonuçlarının güvenirlik katsayısı KR20 (alpha) 0,87 ve KR21 0,847 olarak bulunmuştur.Yapılan madde analizi testinde (ITEMAN) ile testin ortalama madde güçlük indeksi 0,470 ve ayırt edicilik indeksi 0,486 olarak bulunmuştur.Bu sonuçlar,geliştirilen GBT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Sonuç olarak geliştirilen ''Geometri Başarı Testi'' beşinci sınıf öğrencilerinin geometri başarılarını değerlendirmede ve bu başlık altında yapılan bilimsel çalışma süreçlerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Matematik, Geometri, Başarı testi, Ölçek.

KAYNAKÇA

Altun, M. (2001). Gelişim ve öğrenme psikolojisi.Bursa:Alfa Kitabevi.

Bulut, S. ve Ekici, C. ve İşeri, A. İ. ve Helvacı, E. (2002).A Scale for Attitudes Toward Geometry.Education and Science,2002,Vol.27,No 125 (3-7).

Dağlı, H. ve Peker, M. (2011).What Do and 5th Grades Know Related The Geometric Shapes' Perimeter?.Journal of Theoretical Educational Science,5(3),330-351,July 2012.

Hızarcı, S. (2004). Euclid geometri ve özel öğretimi. Ankara: Öğreti Yayınları.

İzgiol, D. (2014).Teknoloji Destekli Çoklu Temsil Temelli Öğretimin Öğrencilerin Lineer Cebir Öğretimine ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi.Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,2014.

Kahveci, G., & Bulut-Serin, N. (2017). Conjoint Behavioral Consultation, Cognitive Behavior Therapy and Schema-based Instruction: Enhancing Mathematical Resilience. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education13(8), 5543-5556.

Koparan, T. ve Güven, B. (2012).Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri.Karadeniz Teknik Üniversitesi,June 2012.

Köroğlu, H. ve Yeşildere, S. (2004).Learner Achievement Effect of the Multiple Intelligences Theory Based Teaching in the Unit of Whole Numbers at the Primary Education Seventh Grade Mathematics Course.GÜ,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 24,Sayı 2(2004),25-41.

Nelsen, R. B. (1993). Proof without Words.Printed in the United States of America,Library of Congress Catalog Card Number 93-86388 , 1993.

Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri'nin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online9(2)

Taşçı, Ö. (2004). İlköğretim 2. Kademe Matematik Programının Değerlendirilmesi.Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,İlköğretim Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi,2004.

Topbaş, V. (2008).Geometri Öğretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öğretme-Öğrenme Sürecinin İncelenmesi.Elementary Education Online:7(1),91-110,2008.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği:GÖRÜŞME.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemi,sayı:24,ss.553.

Uğurel, I. ve Kesgin, Ş. ve Karahan, Ö. (2013).Matematik Derslerinde Yararlanılabilecek Alternatif Bir Öğrenme Değerlendirme Aracı:Kavram Karikatürü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt:15,Sayı:2,Yıl:2013,Sayfa:313-337.

Yılmaz, S. ve Turgut, M. ve Alyeşil, D. (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi:Erdek ve Buca Örneği.Bilim,Eğitim ve Düşünce Dergisi.Mart,2008,Cilt 8,Sayı 1.

Walle, W. (2011).Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally ,Student Value Edition.

Downloads

Published

2017-07-31

Issue

Section

Research Article