SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ VE BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN WEB ORTAMINDA BİLGİ ARAMA YORUMLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

Authors

  • Aynur KOLBURAN GEÇER Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli, Türkiye
  • Nejat İRA Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli, Türkiye
  • Hakan YENAL Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Aydın Türkiye
  • Elif BOZCAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Lefkoşa, KKTC
  • Münevver YALÇINKAYA Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Lefkoşa, KKTC
  • Ali Tuna DİNÇER Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli, Türkiye

Abstract

THE DETERMINATION OF THE WEB-INFORMATION SEARCH AND INTERPRET STRATEGIES OF THE STUDENTS AT CLASS‑TEACHING AND PE TEACHING DEPARTMENTS

It is important nowadays that individuals become equipped with the skills of reaching information, making arrangements within the information reached, evaluating the information reached and performing the presentation of the information. This is not only the students, but also the teachers who are model and educate them. The aim of this research is to examine the information search-interpretation strategies of physical education and classroom teacher candidates in the web environment and to reveal their differences according to demographic variables. The working group is 213 teacher candidates studying at Kocaeli University Faculty of Education, Classroom Teacher Training, Sports Sciences Faculty Physical Education Teacher, Adnan Menderes University Sports Science Faculty Physical Education Teacher Training. Relational screening model was used in this study. According to research findings, it is reasonable for the content of the strategy content that takes the highest value about the information search-interpretation strategies of the students in the web environment. Strategies related to the "questioning of different sources", "technical features and visualization" and "single resource utilization" have found a significant difference between the departments. A significant difference was found between the genders in the strategies of "questioning different sources" factor.

Keywords: Information commitment, information searching strategies, pre-service teachers.

Özet

Günümüzde bireylerin bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgi içinde düzenlemeler yapma, ulaşılan bilgiyi değerlendirme ve bilginin sunumunu gerçekleştirerek iletişim kurma becerileriyle donanmış hale gelmelerini sağlamak önem taşımaktadır. Bu sadece öğrencilerde değil onlara model olan ve yetiştiren öğretmenlerde de olması beklenen becerilerdir. Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve sınıf öğretmen adaylarının web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejilerinin incelenmesi ve demografik değişkenlere göre farklılıklarının ortaya konmasıdır. Çalışma grubu Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sınıf Öğretmenliği, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği’nde okuyan 213 öğretmen adayıdır. Gerçekleştirilen bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejileri ile ilgili en yüksek değer alan strateji içeriğin amaca uygunluğudur. “Farklı kaynakları sorgulama”, “Teknik özellikler ve görsellik” ve “Tek kaynak kullanımı” faktörüne ilişkin stratejilerde bölümler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. “Farklı kaynakları sorgulama” faktörüne ilişkin stratejilerde cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: web ortamı, bilgi arama ve yorumlama stratejileri, öğretmen adayları,

Kaynakça

Akdağ, M. ve Karahan, M. (2004). Üniversite öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Educational Sciences, 34 (29), 19-27.

Akkoyunlu, B., ve Yılmaz, M. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları ve internet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19, 1- 14.

Bilal, D. (2000). Children’s use of the Yahooligans! Web search engine: I. Cognitive, physical, and affective behaviors on fact-based search tasks. Journal of the American Society of Information Science, 51, 646–665.

Bilal, D. (2001). Children’s use of the Yahooligans! Web search engine: II. Cognitive 4 and physical behaviors on research tasks. Journal of the American Society for 5 Information Science and Technology, 52(2), 118–136. doi:10.1002/1097- 6 4571(2000)9999:99993.0.CO;2-R

Brand-Gruwel, S., Wopereis, I., ve Vermetten, Y. (2005). Information Problem Solving by Experts and Novices — Analysis of a Complex Cognitive Skill. Computers in Human Behavior, 21(3), 487−508

Geçer, A. Ve İra, N. (2015). Examining Information in Web Environment Searching and Commitment Strategies of University Students According to Demographic Variables. Education and Science. Vol 40 (2015) No 179 383-402.

Hargittai, E. (2002a). Beyond Logs and Surveys: In-Depth Measures Of People’s Web Use Skills. Journal of the American Society for Information Science and Technology Perspectives, 53, 1239-1244

Harris,R.(1997).Evaluating Internetresearch sources.Retrieved 26th May, 2006, from http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm

Hill, J. R. (1999). A conceptual framework for understanding information seeking in open-ended information systems. Educational Technology Research and Development, 47(1), 5-28. Retrieved from http://www.springerlink.com/content/e7t7p2840r10w560/fulltext.pdf.

Karasar, N. (2004). Bilimsel arastirma yontemleri [Methods of scientific research]. Ankara: Nobel Publications.

Kurbanoğlu, S.(2002). Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-25

Large, A., Beheshti, J., ve Rahman, T. (2002). Gender Differences in Collaborative Web Searching Behavi-or: An Elementary School Study. Information Processing & Management, 38(3), 427–443

Lee, S. W.-Y., & Tsai, C.-C. (2011). Students' perception of collaboration, self-regulated learning, and information seeking in the context of Internet-based learning and traditional learning. Computers in Human Behavior, 27(2), 905-914.

Nemoto K, Tachikawa H, Sodeyama N, Endo G, Hashimoto K, Mizukami K, Asada T. Quality of Internet information referring to mental health and mental disorders in Japan. Psychiatry & Clinical Neurosciences 2007; 61:243-248.

Meneses, J., Boixados, M., Valiente, L., Vivas, P. & Armayones, M. (2005). Construction of systemic strategies for the exhaustive searching for information on the Internet: a frame for gathering decisions applied to the information on the psychology of health. Information Research-An International Electronic Journal, 10, Art. No. 231.

Oliver, B., & Goerke, V. (2007). Australian undergraduates’ use and ownership of emerging technologies: Implications and opportunities for creating engaging learning experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2), 171-186. Erişim tarihi: 09.04.2016. Erişilen yer: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/oliver.html

Palmquist, R. A., ve Kim, K. S. (2000). Cognitive Style and Online Database Search Experience As Predic-tors of Web Search Performance. Journal of the American Society for Information Science, 51, 558–566.

Rader, Hannelore B. “Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature Review.” Library Trends, 51(2), Fall 2002.

Roy, M. ve Chi, M. T. H. (2003). Gender Differences in Patterns of Searching The Web. Journal of Educational Computing Research, 29(3), 335–348

Serin, O., Serin, N. B., & Şahin, F. S. (2009). Factors affecting the learning and studying strategies, and locus of control of the trainee teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences1(1), 1127-1136.

Serin, N. B., Serin, O., Yavuz, M. A., & Muhammedzade, B. (2009). The relationship between the primary teachers’ teaching strategies and their strengths in multiple intelligences (Their multiple intelligence types)(Sampling: Izmir and Lefkosa). Procedia-Social and Behavioral Sciences1(1), 708-712.

Tabatabai, D. ve Shore, B.M. (2005). How Experts and Novices Search The Web. Library & Infor-mation Science, 27(2), 222-248

Thatcher, A. (2008). Web Search Strategies: The Influence of Web Experience and Task Type. Infor-mation Processing and Management, 44(3), 1308–1329.

Tekin, H., 1996. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı ve Yayınevi.

Tsai, W. 2001. Knowledge Transfer In Intraorganizational Networks: Effects Of Network Position And Absorptive Capacity On Business Unit Innovation And Performance. Academy Of Management Journal, 44, 996-1004.

Tsai, M. J. & Tsai, C. C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of Internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 43- 50.

Tsai, C. C. (2008). The preferences toward constructivist internet-based learning environments among university students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 24 (1), 16-31.

Tsai, M. J. (2009). Online Information Searching Strategy Inventory (OISSI): A Quick Version and a Complete Version. Computers & Education, 53, 473–483.

Tu, Y.-W., Shih, M.-S., & Tsai, C.-C. (2008). Eighth graders’ Web searching strategies and outcomes: The role of task types, Web experiences and epistemological beliefs. Computers & Education, 51(3), 1142-1153.

Turan, Z., Reisoğlu. İ., Özçelik, E. ve Göktaş, Y.(2015). Öğretmenlerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Farkli Değişkenler Açisindan İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. C.23, No:2, 1-16.

Walraven, A., Brand-Gruwel, S., & Boshuizen, H. P. A. (2008). Information problem solving: A review of problems students encounter and instructional solutions. Computers in Human Behavior, 24, 623–648

Wang, P., Hawk, W.B., and Tenopir, C. (2000). Users' Interaction with World Wide Web Resources: An Exploratory Study Using a Holistic Approach. Information Processing & Management 36(2): 229-252

Wu, Y.-T., & Tsai, C. -C. (2005). Information commitments: Evaluative standards and information searching strategies in web-based learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 1, 374-385.

Wu, Y.-T. & Tsai, C.-C. (2007). Developing an information commitment survey for assessing students’ web information searching strategies and evaluative standards for web materials. Educational Technology & Society, 10 (2), 120-132.

Yalçınalp, S., ve Aşkar, P. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi arama amacıyla İnterneti kullanım biçimlerinin incelenmesi. Erişim tarihi: 12.11.2016. TheTurkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 2(4). Retrieved from http://www.tojet.net/articles/2415.htm

Yolal, M. & Kozak, R. (2008). Bilgiye erişim aracı olarak öğrencilerin internete yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 115-128.

Downloads

Published

2017-07-31

Issue

Section

Research Article