OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN DUYGUSAL İSTİSMAR VE İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors

  • Cansu SOYER Lefke Avrupa Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Lefke – K.K.T.C

Abstract

VALUATION OF THE SCHOOL HEADMASTERS AND TEACHERS’VIEWS ON CHILDREN’S EMOTIONAL ABUSE AND NEGLECT

The child abuse and neglect had accepted as a important problem for children in our society and especially for all of the world, recently. The problem of child abuse and neglect, both schoolheadmasters and teachers’ positions are very important to identify and prevent it. When the litetature are analyzed,  the problem of the child abuse and neglect is accepted important. The emotional or psychological abuse and neglect of the children is an important problem as physical abuse and neglect. It is defined as child’s emotional and psychological harms. Emotional/psycological abuse is almost always present when other types of maltreatment are explained. Emotional abuse and neglect is accepted as the most common problem encountered. Accodingly this study’s aims that, the school headmasters and teachers are accept which behaviors as physical abuse and neglect. This study was carried in two different government primary schools that under the T.R.N.C Ministry of Education, Directorate of Primary Education Department. During the research, with the semi-structured interview technique, as a qualitative research method was used. In the two different schools, 5 headmasters and 25 teachers, in total 30 participants were interviewed. In accordance with this purpose  the participants of the study, they examined the emotional abuse into the 5 themes as; Child’s parents do not give enough love/affections fot their child/children, do not having enough time for with the child/children, the children spends  more time with their family member (apart from parents) or education centers (like etudes); The parental ‘life stress’ reflection affects on the child/children and the parents are not right model for child/children’s life; The Child/children are despareted or demeaned by the parents; giving responsibilty to child/children over of their capacity or drudgery; The child/children’s self qualities, emotions or thoughts are not respected by the parents. . All of these themes are occured by the participant’s opions.

Key Words: Child Abuse and Neglect, Emotional Abuse and Neglect, Psychological Abuse and Neglect

Öz

Çocuk istismarı ve ihmalleri türleri içerisinde duygusal istismar ve ihmal fiziksel istismar ve ihmalden sonra en sık görülebilen ve en yaygın olarak karışlaşılabilen istismar türüdür. Duygusal/Psikolojik İstismar diğer türlerinden farklılığı açısından ölçülebilirliği daha zor ve genellikle türler ile birlikte de görülebilmektedir. Duygusal İstismar diğer istismar türlerinin ayrılmaz bir parçası olup, çoğu zaman diğer türleri ile birlikte görülmektedir. Çocuğun duygusal ve psikolojik işlevlerine zarar verici özellikte süreğen davranış ve etkileşim örüntülerine duygusal istismar denmektedir. Bu araştırmada okul yönetici ve öğretmenlerinin hangi davranışları fiziksel istismar ve ihmal olarak kabul ettiği, bu davranışlardan hangisi ile daha sık karşılaştıkları konusundaki kişisel görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırma, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı iki devlet okulunda yapılmıştır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, iki ayrı okulda toplamda 30 olmak üzere, 5 okul yöneticisi ve 25 öğretmen ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik yöntemi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların elde edilen bulgular doğrultusunda fiziksel istismar ve ihmal kolay ifade ederek tanımlayabildikleri ortaya çıkmıştır. Tüm Katılımcılar, hiçbir çekinceleri olmadan verilen bilgilendirme doğrultusunda düşüncelerini açıkça ifade etmişlerdir. Fiziksel istismar, diğer istismar türlerine bakıldığında daha sıkça karşılaşılabilinen ve en yaygın rastlanılan, bununla birlikte belirlenmesi en kolay istismar ve ihmal türüdür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı ve İhmali, Duygusal İstismar ve İhmal, Psikolojik İstismar ve İhmal

KAYNAKÇA

Altınsu, B. (2004). Çocuklara Bakım Veren Hemşirelerin Çocuk İstismar ve İhmalini Tanımlayabilmeleri Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bakış, N., Çam, O. (2002). İlköğretim Öğretmenlerin Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Açından İncelemesi. Çocuk Forumu, 5(2), 29-32.

Claussen, A.H., & Crittenden, P.M. (1991). Physical and psychological maltreatment: Relations among types of maltreatment. Child Abuse & Neglect, 15, 5-18.

Çakıcı, M. (2002). Çocuk İstismarının Madde Kullanımına Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Howe, D. (2005). Child Abuse and Neglect, Attachment, Development and Invervention. New York: Palgrave Macmillian.

Karaman, Y. (1993). İlkokul Öğretmenlerinin Gözlemlerine Göre Çocukların Aileleri Tarafından İstismarı ve İhmali. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Polat, O. (2001). Çocuk ve Şiddet. İstanbul: Der Yayınları.

Polat, O. (2007a). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1 Tanımlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Preventing child maltreatment: A Guide to Taking Action and Generating Evidence / World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. 2006.

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama ör¬nekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Thompson, E.A., & Kaplan, C.A. (1996). Childhood emotional abuse. British Journal of Psychiatry, 168, 143-148.

Turla, A. (2002). Çocuk istismarı ve ihmali olgularına tıbbi yaklaşım. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 19(4):291-300.

Uslu, R. İ. (2014). Duygusal istismar. Çocuk İstismarına ve İhmaline Yaklaşım. Temel Bilgiler. Ed.: O. Derman, Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi, s.: 37-40.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıcılık.

Duygusal İstismar ve İhmal; www.childwelfare.gov, erişim tarihi: 12.11.2014, 12:00.

Downloads

Published

2018-07-31

Issue

Section

Research Article