ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMININ ETKİSİ

Authors

Abstract

THE EFFECT OF USING SMART BOARDS ON ELLIMINATING 7TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS MISCOCEPTIONS IN ALGEBRA

The main goal of this research is to analyze the result of learning outcomes that occurs by using different techniques to prevent miscoceptions that exits in the learning process which is enrichened by smart boards for algebra class at 7 th grades. This study was carried out at a Secondary School in İzmir, at the two classes of with 38 students, during 2016-2017 education year. An algebra test that has 30 questions was carried out to identify the miscoceptions of students about algebra. The questions in the test were taken from the study “Diagnosic Test-Conceptions in Algebra” which belongs to Thelma Perso (1992). Our goal in term of asking these question is to analyse 19 miscoceptions that was revealed by ThelmaPerso. Each question was asked to reveal a certain concept error. Some questions reveals more than one miscoceptions. The datas were analysied by SPSS 10.0 software. Followingly the result were showed in the charts.This research indicates that these is a significant difference between the experimental and control group in terms of preventing miscoceptions that occurs in the process of using smart boards for the algebra class.

Key Words: Smart Board, Miscoceptions, Algebra

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersinde cebir konusunda etkileşimli tahta ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamında kavram yanılgılarını gidermeye yönelik farklı teknikler kullanılarak ortaya çıkan öğrenme sonucunu incelemektir. Bu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İzmir il merkezinde bulunan bir Ortaokulda iki farklı şubede öğrenim gören 38 öğrenci ile yapılmıştır. Öğrencilerin cebir konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemek için Thelma Perso’nun (1992) hazırlamış olduğu “Diagnostic Test-Conceptions in Algebra” testindeki sorular kullanılmıştır. Bu sorularla hedefimiz ThelmaPerso’ nun ortaya koyduğu 19 kavram yanılgısını tespit etmektir. Her bir soru belli bir kavram yanılgısını ortaya çıkarmak için yöneltilmiştir. Bazı sorular ise birden fazla kavram yanılgısını ölçmektedir. Veriler SPSS 10.0 yazılımı yardımıyla analiz edilerek sonuçlar tablolara dönüştürülmüştür. Bu çalışma bize etkileşimli tahtanın, cebir konusunda yaşanan kavram yanılgılarının giderilmesinde, deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.

Anahtar Terimler: Etkileşimli Tahta, Kavram Yanılgısı, Cebir

Kaynakça

Akkaya, D. (2006) İlköğretim 6-8 Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanındaki Kavram Yanılgıları H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 31 1-12 9

Akkoyunlu, B. (1995).Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105–109

Baki, A. (1998). Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim

Çelik, H. C. & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.

Cepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbacılık, Trabzon.

Cepni, S. (2009). Effects of computer supported instructional material (CSIM) in removing students’ misconceptions about concepts: Light, light source and seeing. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 1(2), 51-83.

Champagne, A.,Gunstone, R., Klopler, L. (1985). Effective changes in cognitive structures among physics students. In L. H.

Chi, M. T. H. (2005). Commonsense conceptions of emergent processes: Why some misconceptions are robust. Journal of the Learning Sciences, 14(2), 161-199.

Chiu, M. M., Kessel, C., Moschkovich, J., & Muñoz-Nuñez, A. (2001). Learning to graph linear functions: A case study of conceptual change. Cognition and Instruction, 19(2), 215–252.

Çetingül, İ. & Geban, Ö. (2011). Using conceptual change texts with analogies for misconceptions in acids and bases. Hacettepe University Journal of Education, 41,112- 123.

Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 180-185.

Duran, M. (2013). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi, 2 (2), 38-51.

Ersoy, Y. ve Erbaş, K. (1998). İlköğretim Okullarında Cebir Öğretimi: Öğrenmede Güçlükler ve Öğrenci Başarıları. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu. (27-28 Kasım 1998). Ankara: Başkent Öğretmenevi.

Golan, M. (2011). Origametria and the van Hiele theory of teaching geometry. P. Wang Iverson, R. J. Lang & M. Yim (Eds.), Origami 5: Fifth international meeting of origami science, mathematics and education (5OSME) içinde (s. 141-150). Boca Raton: CRC Press.

Heinze, A. (2005). Mistake-Handling activities in the mathematics classroom. Psychology of Mathematics Education, 1 (3), 105-112.

Henningsen, M. & Stein, M. K. (1997). Mathematical tasks and student cognition: Classroom- based factors that support and inhibit high-level mathematical thinking and reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28 (5), 524-549.

Kaput, J. J. (1999). Teaching and Learning a New Algebra with Understanding. In E. Fennema & T. Romberg (Ed.) Mathematics Classrooms that Promote Understanding (pp. 133-155). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Keşan, C. ve Kaya, D. (2007). “Bilgisayar Destekli Temel Matematik Dersi Öğretimine Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerin Bakış Açıları”. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(1). (http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=305 Erişim Tarihi:26.07.2013)

Kieran, C. (1992). The Learning and Teaching of School Algebra. In: Grouws DA (ed.). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York: Macmillan Publishing Company.

MacGregor, M. & Stacey, K. (1993). Cognitive models underlying students' formulation of simple linear equations. Journal for Research in Mathematics Education, 24, 217-232.

O’Bannon, F.G.; Reed, S.and Jones, S. (2002). Indiana’s Academic Standards. Grade 7 English/ Language Arts, Mathematics, Science, Social Studies. Indiana State Dept. of Public Instruction, Indiana State Department of Education, Indianapolis, Indiana State Commission for Higher Education, Indianapolis.

Oral, B. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanma durumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Malatya.

Perso, Thelma (1992). Using Diagnostic Teaching to Overcome Misconceptions in Algebra. The Mathematical Association of Western Australia.

Prescott, A. & Mitchelmore, M. (2005) Teaching projectile motion to eliminate misconceptions. In: H.L. Chick, and J.L. Vincent (Eds.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 97-104.

Shenton, A. & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England. Literacy.41(3).

Swedosh, P. & Clark, J. (1997). Mathematical Misconceptions-Can We Eliminate Them? F. Biddulf & K. Carr (Eds.), People in Mathematics Education (2) içinde, (s. 492-499). Waikato: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Taşlıdere, E. (2013). Effect of conceptual change oriented instruction on students’ conceptual understanding and decreasing their misconceptions in DC electric circuits. Creative Education, 4 (4),273-282.

Türkdoğan, A., Güler, M., Bülbül, B. Ö., & Danışman, Ş. (2015). Türkiye’de matematik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili çalışmalar: tematik bir inceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-236.

Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-243.

Yazzani, M. A. (2006)The Exculision of the Student’s Dynamic Misconceptions in College Algebra: A Paradigm of Diognasis and Treatment Jounal of Matematical Science and Mathematics Education,3(2),56-61.

Yuan, Y. and Yi Lee, C. (2012). Elementary school teachers’ perceptions toward ict: the case of using magic board for teaching mathematics. The Turkish Online Journal of Technology, 11(4), 108-118.

Downloads

Published

2019-01-31

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>