İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK FOTOĞRAFLARI

Authors

Abstract

PRIMARY MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS' IMAGES OF MATHEMATICS

Being aware of the mathematics of everyday life is important in terms of meaningful learning and teaching of mathematical concepts. Based on this, this study determines what everyday life situations primary mathematics pre-service teachers’ judge as mathematical and what their justifications are. The study group consists of forty 4th-grade students studying at the department of primary mathematics teaching program at a state university. The students completed viewing and commenting on the photos about every day and work situations, taking the photos according to pre-service teachers’ diverse backgrounds and experiences, and viewing and commenting on one’s own and classmates’ photos according to their relationship with mathematics.  In the study, which was carried out using case study design, the primary mathematics pre-service teachers scored the photographs according to their relationship with mathematics and justified the relationship between each photograph and mathematics. Descriptive statistics, correlation analysis and content analysis were performed in the analysis of the data obtained. Findings showed that primary mathematics pre-service teachers have two different approaches in associating everyday life photos with mathematics. While justifying the relationship between photographs and mathematics, pre-service teachers focus on either surface cues such as numbers, money, symbols in the photograph or possible mathematical actions. Photos of car repair, painting a room, fishing, a music group and family dinner have the lowest average scores, and photos of paying bills, planning routes, shopping lists, school mathematics presentation and arithmetic worksheets have the highest average scores in terms of relation with mathematics. The average scores in the first and second photo analysis are very close to each other. However, there is a high level of correlation in the first analysis, and a medium level of correlation in the second analysis between the average scores and the possible mathematical action applications.

Keywords: Transfer, mathematics, photographs, informal learning.

Öz

Matematik ve gerçek yaşam durumları arasındaki ilişkinin farkında olmak matematik kavramlarını anlamlı öğrenebilmek ve öğretebilmek bakımından önemlidir. Buradan yola çıkarak çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının hangi gerçek yaşam durumlarını matematik ile ilişkilendirdikleri ve bu ilişkinin gerekçelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubu bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan kırk-dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrenciler günlük ve iş yaşamı aktiviteleri ile ilgilenen insanları tasvir eden fotoğrafları matematik ile ilişkisi açısından çözümleme, farklı geçmiş deneyimlerine dayanarak matematik ile ilişkili fotoğraflar çekme ve kendinin-sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını matematik ile ilişkisine göre çözümleme aşamalarını tamamlamışlardır. Durum çalışması deseninde incelenen çalışmada öğretmen adayları fotoğrafları matematik ile ilişkisine göre puanladıktan sonra, fotoğrafla matematik arasındaki ilişkiyi gerekçelendirmişlerdir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre ilköğretim matematik öğretmen adayları günlük yaşam durumlarından çekilen fotoğrafları matematik ile ilişkilendirmede temelde iki farklı yaklaşıma sahiptir.  Fotoğraflar ve matematik arasındaki ilişkiyi gerekçelendirirken ya fotoğrafta sayı, para, sembol gibi yüzeysel ip uçlarına ya da olası matematiksel eylemlere odaklanmaktadır. Araba tamiri, odayı boyamak, balık tutmak, müzik grubu ve aile yemeği fotoğrafları matematikle ilişkilendirilmede en düşük; fatura ödemek, rota planlamak, alışveriş listesi, okul matematik sunumu ve aritmetik çalışma sayfası fotoğrafları matematikle ilişkilendirilmede ise en yüksek puan ortalamalarına sahiptir. Birinci ve ikinci fotoğraf çözümlemedeki puan ortalamaları birbirine çok yakındır. Ancak puan ortalamaları ile olası matematiksel eylem yaklaşımları arasında birinci çözümlemede yüksek düzeyde, ikincide orta düzeyde ilişki vardır.

Anahtar Terimler: Transfer, matematik, fotoğraf, yaygın öğrenme.

KAYNAKÇA

Baki, A., Çatlıoğlu, H., Coştu, S. & Birgin, O. (2009). Conceptions of high school students about mathematics connections to the real-life. Procedia Social and Behavioral Sciences, I (2009), 1407-1407.

Boaler, J. (1993). Encouraging the transfer of ‘school’ mathematics to the ‘real world’through the integration of process and content, context and culture. Educational Studies in Mathematics, 25(4), 341-373.

Businskas, A. M. (2008). Conversations about connections: How secondary mathematics teachers conceptualize and contend with mathematical connections. Doctoral dissertation, Faculty of Education-Simon Fraser University.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. Ankara, Pegem Akademi.

Common Core State Standards Initiative (CCSSI). (2010). Common Core State Standards for Mathematics. Washington, DC: National Governors Association Center for Best Practices and the Council of Chief State School Officers

Creswell, C. W. (2013). Qualitative inquiry and research design, Choosing among five approaches. SAGE Publications.

De Lange, J. (1996). Using and applying mathematics in education. In A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & C. Laborde (Eds.), International handbook of mathematics education (pp. 49–97). Boston, MA: Kluwer Academic.

Didiş Kabar, M. (2018). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin günlük hayat ile ilişkisi hakkındaki algı ve görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 266-283. DOI: 10.17679/inuefd.341702

Eli, J. A. (2009). An exploratory mixed methods study of prospective middle grades teachers’ mathematical connections while completing investiagtive tasks in geometry. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kentucky, Lexington, KY.

Esmonde, I., Blair, K. P., Goldman, S., Martin, L., Jimenez, O., & Pea, R. (2013). Math I am: What we learn from stories that people tell about math in their lives. In B. Bevan, P. Bell, R. Stevens, & A. Razfar (Eds.), LOST opportunities: Learning in out of school time (Vol. 23, pp. 7–27). Netherlands: Springer.

Gainsburg, J. (2008). Real-world connections in secondary mathematics teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(3), 199-219.

Hiebert, J. & Carpenter, T., (1992). Learning and teaching with understanding. In D. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 65–97). New York: Macmillan.

Koyunkaya, M.Y., Uğurel, I. ve Taşdan, B. T. (2018). Öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşam ile ilişkilendirme hakkındaki düşüncelerinin geliştirdikleri öğrenme etkinliklerine yansıması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 177-206.

Lee, J. E., (2012). Prospective elementary teachers’ perceptions of real-life connections reflected in posing and Eealuating story problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(6), 429-452. DOI: 10.1007/s10857-012-9220-5

Martin, L., & Gourley-Delaney, P. (2013). Students' images of mathematics. Instructional Science, 42, 595-614. DOI: 10.1007/s11251-013-9293-2

Mhlolo, M., Venkat, H., & Schäfer, M. (2012). The nature and quality of the mathematical connections teachers make. Pythagoras, 33(1), 1-9.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Patton. M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3 ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2021-12-16

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>