GELENEKSEL VE MODERN DİKTE ÖĞRETİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL AND MODERN METHODS OF DICTATION

Authors

Abstract

In this study, traditional and modern methods of dictation in the solfege course, which is one of the vocational courses of Anadolu University State Conservatory Music Department Secondary Education students, were examined. In the traditional French solfeggio teaching, the dictation method is done only with the piano, and in the understanding of Formation Musicale (General Music Formation), which is a modern French teaching, the dictation method is made with works selected from different instrumental formations and repertoire such as solo instruments, duos, trios, quartets, chamber music, orchestral works has been compared. The positive and negative aspects of these two approaches have been examined. For this analysis, 4-year solfege lessons of Anadolu University State Conservatory Music and Ballet Secondary School 8th grade students were observed. Since the first year of their education, they have had dictations played on the piano and different instruments. Analysis was carried out by listening to various orchestral works. In the fourth year of their education, it was observed that they were able to recognize all kinds of orchestral instruments and had sufficient equipment in many subjects such as the periodic features of the works performed. As a result of the study, it was observed that the students' motivation and concentration increased, their prejudices about writing decreased, they approached the music they played and listened to from a more holistic perspective, and it was realized that great contributions were made to their musical culture with the dictation studies implemented within the framework of musical formation. In this study, examples of dictation teaching are given from Noel Gallon's single, two and three voice dictation books.

Keywords: Solfege, Musical Hearing, Dictation, Listening, Musical Memory, Analysis.

Öz

Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Orta Öğretim öğrencilerinin meslek derslerinden biri olan solfej dersindeki dikte çalışmasının geleneksel ve modern yöntemleri incelenmiştir. Geleneksel Fransız solfej öğretisinde sadece piyano ile yapılan dikte yöntemi ile modern bir Fransız öğretisi olan Formation Musicale (Genel Müzik Formasyonu) anlayışında solo çalgı, duo, trio, kuartet, oda müziği, orkestral yapıt gibi farklı çalgısal oluşumlardan ve repertuvardan seçilen eserler ile yapılan dikte yöntemi karşılaştılmıştır. Bu iki yaklaşımın olumlu ve olumsuz yönleri incelenmiştir. Bu inceleme için Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinin 4 yıllık solfej dersleri gözlemlenmiştir. Eğitimlerinin ilk yılından itibaren piyano ve farklı çalgılarla çalınmış dikteler yaptırılmıştır. Çeşitli orkestral eserler ile dinleyerek analiz çalışması yapılmıştır. Eğitimlerinin dördüncü yılında, her türlü orkestral çalgıyı tanıyabildikleri, dinletilen eserlerin dönemsel özellikleri gibi pek çok konuda yeterli donanıma sahip oldukları görülmüştür. Çalışma sonucunda müzikal formasyon anlayışı çerçevesinde uygulanan dikte çalışmalarıyla öğrencilerin motivasyon ve konsantrasyonlarının arttığı, yazma konusundaki ön yargılarının azaldığı, çaldıkları ve dinledikleri müziklere daha bütüncül bir açıdan yaklaştıkları gözlemlenmiş ve müzikal kültürlerine büyük katkılar sağlandığı fark edilmiştir. Bu çalışmada dikte öğretisine Noel Gallon tek, iki ve üç sesli dikte kitaplarından örnekler verilmiştir

Anahtar Terimler: Solfej, Müzikal Duyuş, Dikte, Dinleme, Müzikal Bellek, Analiz.

KAYNAKÇA

Aktüze, İ. (2003). Müziği anlamak ansikloprdik sözlük. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Baragwanath, N. (2020). The Solfeggio Tradition: A Forgotten Art of Melody in the Long Eighteenth Century. USA: Oxford University Press

Cleand, K. D. & Grinda, M. D. (2010). Developing Musicianship through Aural Skills. A Holistic Approach to Sight Singing and Ear Training.New York. Routledge

Çöloğlu, E., & Arat, D. (2017). Terminolojiden Analize Alıştırmalı: Müzik Teorisi. 2. Cilt. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Çöloğlu, E. 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu The 13th International Hisarlı Ahmet Symposium. 08-11 Haziran /  June 2023

Gallon, N. Cours Complet de Dictée Musicale: 200 Dictées Musicales Progressives à 1 Partie. Paris: Société des Editions Jobert

Gallon, N. Cours Complet de Dictée Musicale: 200 Dictées Musicales Progressives à 2 Partie. Paris: Société des Editions Jobert

Gallon, N. Cours Complet de Dictée Musicale: 200 Dictées Musicales Progressives à 3 Partie. Paris: Société des Editions Jobert

Jollet, J. C. Dictée Musicales vol.1-IM3. Paris: Gérars Billaudot

Károlyi, O. (2007). Müziğe Giriş (M. Nemutlu, Çev.). İstanbul: Pan Yayıncılık.

Kemalbay Eren, E. (2019). EJMD / 2019 (14), 131-145. DOI: 10.31722/ejmd.584371: Emile Jaques-Dalcroze Ve Ritmik  Yöntemi

Lavignac, A. (1939). Musiki terbiyesi [Musical Training]. Ankara: Kanaat Kitabevi.

Püsküllüoğlu, A. (2013). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Say, A. (2010). Müzik ansiklopedisi [Music Encyclopaedia]. Vol. 3, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Yildiz, F., & Türkmen, U. (2021). Dictation/musical writing approaches of educators in conservatory solfege course exams. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(3), 3406-3423.

Downloads

Published

2023-10-22