MUHİDDİN DÜRRÜOĞLU-DEMİRİZ’İN ALTI PRELÜD ADLI PİYANO ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

A REVIEW ON MUHİDDİN DÜRRÜOĞLU-DEMİRİZ’S SIX PRELUDES FOR PIANO

Authors

Abstract

The transition of contemporary Turkish music to polyphonic form and its adaptation to twentieth century music is an important event in the history of Turkish music. Mudiddin Dürrüoğlu-Demiriz is one of the third generation of contemporary Turkish composers. With his outstanding talent, he managed to come to the forefront in both piano and composition. He began composing at a very young age and has written works for chamber music, orchestra, and piano. Both as a performer and as a composer, he won many awards in competitions. In this study, Dürrüoğlu-Demiriz's Six Preludes is analyzed. In this current study, which also touches upon the adaptation of Turkish music for polyphony and its reasons in general, it is aimed to determine which elements of twentieth-century music Dürrüoğlu-Demiriz's Six Preludes for piano contains, as well as to identify which elements of twentieth-century music it embodies, by conducting a formal analysis and determining the traditional or twentieth-century music-specific elements and the difficulty levels of the work, as well as to benefit those who want to interpret the work.

Keywords: Music, contemporary Turkish music, piano, prelude.

Öz

Çağdaş Türk müziğinin çok sesli biçime geçişi ve yirminci yüzyıl müziğine adaptasyonu Türk müzik tarihi açısından önemli bir husustur. Mudiddin Dürrüoğlu-Demiriz üçüncü kuşak çağdaş Türk bestecilerinden biridir. Üstün yeteneğiyle hem piyano hem kompozisyon alanında ön plana çıkmayı başarmıştır. Beste yapmaya çok genç yaşlarında başlamış, oda müziği, orkestra ve piyano için eserler vermiştir. Hem yorumcu olarak hem de besteci olarak pek çok yarışmadan ödülle dönmüştür. Bu çalışmada Dürrüoğlu-Demiriz’in Altı Prelüd isimli eseri incelenmiştir. Türk müziğinin çok sesli olarak uyarlanması ve nedenlerine de genel olarak değinilen bu çalışmada biçimsel analiz yapılarak, Dürrüoğlu- Demiriz’in piyano için yazdığı Altı Prelüd adlı eserinin içerdiği geleneksel ya da yirminci yüzyıl müziğine özgü öğelerin ve zorluk derecelerinin belirlenerek eseri yorumlamak isteyenlere de fayda sağlamanın yanı sıra, yirminci yüzyıl müziğinin hangi öğelerini barındırdığının tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Terimler: Müzik, çağdaş Türk müziği, piyano, prelüd.

KAYNAKÇA

Dürrüoğlu-Demiriz, M. (1990). Six Préludes. Keturi Musikverlag.

Cangal, N. (2004). Müzik formları. Arkadaş Yayınevi.

Griffiths, P. (2011). Batı müziğinin kısa tarihi. (Çev. M. Halim Spatar) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İlyasoğlu, E. (2007). 71 Türk bestecisi. Pan Yayıncılık.

Say, A. (2003). Müzik tarihi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Doruk Yayımcılık.                                            

Demirel, E. (2015). Çağdaş Türk bestecilerinde postmodern bir eğilim olarak yeniden yerellik. NWSA-Education Sciences, 10(2), 84-99.

Downloads

Published

2023-10-01