SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ KARMA ÖĞRENME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ:SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Authors

  • Aytekin İŞMAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hendek, 54300 Sakarya, Türkiye
  • Nazire Burçin HAMUTOĞLU Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hendek, 54300 Sakarya, Türkiye

Abstract

BLENDED STUDENT’S VIEWS ABOUT USING SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION PERIOD: A CASE STUDY IN SAKARYA UNIVERSITY

The purpose of this study is the level of blended learning habits of students using social networks. In the study student’s views are collected through the using social networks in the education process. These views are analyzed gender, socio-economic level, usage internet frequent weekly, place that family lives variables. In the study one of the social network Facebook has used by the blended learning students, which studying computer and instructional technology education department and registered 3rd level Distance Education course and registered 2nd level the Instructional Technology and Material Design  courses. This study includes 76 students and 52 of them going on 2nd level, 24 of them going on 3rd level in the same department. The students have discussed the questions that have been on Facebook over a period. 5 Likert-type questionnaires developed for the purpose of the research group used to collect feedback. The data which has collected analyzed by the SPSS program with the t-test and ANOVA.

Keywords: The effect of social networks on the educaion process, Distance Education, Facebook.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, karma öğrenme öğrencilerinin sosyal ağları kullanma alışkanlıklarının ne düzeyde olduğudur. Çalışma kapsamında sosyal ağların eğitim–öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili öğrenci görüşlerini toplanmış olup; bu görüşlerin öğrenci grubunun cinsiyet, algılanan sosyo-ekonomik düzey, haftalık internet kullanım süresi ve ailenin yaşadığı yer özellikleri ile arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında sosyal ağlardan biri olan Facebook, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ ndeki Karma Öğrenme öğrencilerinden “Uzaktan Eğitim” dersini alan 3. sınıf öğrencileri ve “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersini alan 2. sınıf öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Çalışmanın grubu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Karma Öğrenme Bölümü’ ne devam etmekte olan 52 adet 2. sınıf ve 24 adet 3. sınıf olmak üzere toplam 76 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler, bir ders dönemi süresince her hafta anlatılan konu ile ilgili Facebook üzerinde paylaşılan soruları tartışmaktadırlar. Araştırma grubundan görüş toplamak amacıyla geliştirilen 5’li likert tipi anket kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde, SPSS programı kullanılarak t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal ağların eğitim-öğretim sürecine etkisi, Uzaktan Eğitim, Facebook, Sakarya Üniversitesi.

KAYNAKÇA

Öztürk, M. (2011). Sosyal Ağlarının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri. Yayınlanmış  Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Aksoy, G. (2006). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Genel Kimya Laboratuvarı  Dersinde Akademik Başarıya, Laboratuvar Malzemesi Tanıma ve Kullanma Becerisine  Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382, Istanbul.

Leh, A. S. (2001). Computer-Mediated Communication & Social Presence in a Distance Learning Environment. InternationalJournal of Educational Telecommunications , 109-128.

Tu, C. H. (2000). Strategies to Increase Interaction in Online Social Learning Environments. In SITE 2000. Norfolk: Va.: AACE.

McLellan, H. (1999). Online Education as Interactive Experience: Some Guiding Models. Educational Technology , 36-42.

Garrison, D. R. (1999). Will distance disappear in distance education? A reaction. Journal of Distance Education .

Kip, B. ve Aydın, C. H. (2008). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bulunuşluk Algısı. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Eskişehir.

Doğan, D., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). E-Öğrenme Ortamlarında Toplumsal Buradalığın Arttırılması İçin Kullanılabilecek İletişim Araçları. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011  / İnönü Üniversitesi, Malatya.

Downloads

Published

2013-07-31

Issue

Section

Research Article