BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE BENLİK SAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors

  • Murat ÖZŞAKER Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Manisa-Türkiye

Abstract

EVALUATION OF COMMUNICATION SKILLS AND SELF ESTEEM OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

The present research aims to explore communication skills and self esteem levels of the students who studied at the School Of Physical Education and Sports of Adnan Menderes University and to determine the correlation between communication skills and self esteem. A total of 380 students (135 female students and 245 male students) participated in the research. Communication Skills Evaluation Scale which was developed by Korkut (1996) and validity and reliability tests of which was performed was used in order to measure communication skills of the students. Rosenberg Self-esteem Scale which was developed by Morris Rosenberg in 1965 and Turkish adaptation of which was made by Çuhadaroğlu (1986) was used in order to measure self esteem levels of the students. The data obtained were evaluated using SPSS 16.0 statistical package program. Non parametrical correlation, Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used for the statistical evaluation of the data. Significance level was accepted as p<0.01 and p<0.05. As a result of the study, there was a significant correlation between communication skills and self esteem of the students (p<0.05). It was found out that scores of communication skills and scores of self esteem of the students who played sports were higher compared to those who did not play sports while there was not any difference between these students in terms of sex (p>0.05).

Keywords: Communication Skills, Self Esteem, School of Physical Education and Sports.

ÖZET

Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri ve Benlik Saygısı düzeylerini ortaya çıkarmak ve aralarındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadır. Araştırmaya 135 Kız, 245 erkek olmak üzere toplam 380 öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin iletişim becerilerini ölçmek için Korkut (1996) tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirliği yapılmış “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ); benlik saygılarını ölçmek için ise 1965 yılında Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye Çuhadaroğlu (1986) tarafından uyarlanmış olan benlik saygısı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket istatistik programında değerlendirilme kapsamına alınmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde non parametrik korelasyon, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi olarak p<0.01 ve p<0.05 alınmıştır. Araştırma sonucunda ADÜ Besyo öğrencilerinin İletişim Becerileri ile benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Spor yapan Öğrencilerin iletişim becerileri ve benlik saygısı skorlarının Spor yapmayan öğrencilere göre daha yüksek belirlenirken, cinsiyet açısından ise anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Benlik Saygısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

KAYNAKLAR

Arifoğlu, B. ve Razı, G.S. (2011). Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empati ve İletişim Becerileriyle İletişim Yönetimi Dersi Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(1), 7-11

Arslan, F., Bayraktar, G., Akdoğan, S. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda amatör ve profesyonel spor yapan öğrencilerle aktif spor yapmayan öğrencilerin kişilik özelliklerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (2), 40-47.

Aspegren, K. (1999). Teaching and Learning Communication Skills in Medicine-A Review With Quality Grading Of Articles, Medical Teacher, Vol. XXI(6), 565-570,

Aşçı, F.H., Koşar, S., Işler, A.( 2001) The realtionship of self-concept and perceived athletic competence to physical activity level and gender among turkish early adolescents. Adolescence,36(143):499–502.

Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I., Et al. (2003). Does High Self-Esteem Cause Betterperformance, Interpersonal Success,Happiness, or Healthier Lifestyles? Psychological Science in The Public Interest. 4(1), 1-10.

Bingöl, G. ve Demir, A. (2011). Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim Becerileri,  Göztepe Tıp Dergisi, 26(4, 152-159,

Bozkurt, N., Serin, O., Emran, B. (2003). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Problem Çözme, İletişim Becerileri ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak  İncelenmesi. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1373-1392, Antalya,

Bulut, B.N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-452.

Ceyhan, A.A. An (2006). Investıgatıon Of Adjustment Levels Of Turkısh Unıversıty Students Wıth Respect To Perceıved Communıcatıon Skıll Levels, Socıal Behavıor And Personalıty, 34(4), 367-380

Cornelius, T.L., Shorey, R.C., Beebe, S.M. (2010). Self – Reported communication variables and dating violence: Using Gottman’s Martial Communication Conceptualization. Journal of Family Violence, 25, 439-448.

Crocker, P., Sabiston, C., Forrestor, S., Kowalski, N., McDonough, M. (2003). Predicting change in physical activity, dietary restraint, and physique anxiety in adolescent girls. Canadian Journal of Public Health, 94 (5):332–337.

Cüceloğlu, D. (1997). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul. Remzi Kitapevi.

Çamlıyer, H. Ve Çamlıyer, H. (2001). Eğitim Bütünlüğü İçerisinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Emek Matbaacılık, Manisa.

Çuhadaroglu, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamıs Uzmanlık Tezi, Ankara.

Dalkılıç, M. (2006) Lise Öğrencilerinin Ana- Baba ve Ergen İlişkilerinde Algıladıkları Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Bazı Değişkelere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, İzmir.

Deniz, İ. (2003). İletişim Becerileri Eğitiminin  lköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

Dishman, R.K., Hales, D.P., Pfeiffer, K.A., Felton, G.A., Saunders, R., Ward, D.S., Dowda, M.., Pate, R.R. (2006). Physical self-concept and self-esteem mediate cross-sectional relations of physical activity and sport participation with depression symptoms among adolescent girls. Health Psychology;25(3):396-407.

Dökmen, Ü. (2004). İletişim Çatışmaları ve Empati (Yirmi sekizinci basım) İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Gacar, A ve Yanlıç, N. (2012). 13 - 17 Yaş Ergen Hentbolcuların Benlik Saygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, (3), 2

Garry, JP. Ve Morrissey, SL. (2000). Team Sports Participation and Risk-taking Behaviours Among a Biracial Middle School Population. Clin. J. Sport Med, 10,185-190.

Görür, D. (2001). Lise Öğrencilerinin iletişim Becerilerini Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana,

Greennockle, K.M. (2010). The new face in leadership: Emotional Intelligence. National Association for Kinesiology and Physical Education in Higher Education, 62, 260-267.

Jones, W.H., Freemon, J., Goswick, R.A. (1981) The persistence of loneliness: Self and Other Determinent. Journal of Personality, 49(1), 27-48.

Karakaya, I., Coşkun, A., Ağaoğlu, B.(2006). “Yüzücülerin Depresyon, Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, 162-166.

Karancı, N., Dirik, G., Yorulmaz, O. (2007). Eysenck kişilik Anketi–Gözden geçirilmiş kısaltılmış formunun (EKA-GGK) Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 1-8.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kayaalp, İ. (2002). Eğitimde İletişim Dili. İstanbul: Bilge Yayıncılık.

Keçeci, A. (2002). Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanlarının İletişim Becerilerinin Öğretim Elemanları ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kılcıgil, E., Bilir, B.,  Özdinç,  Ö., Eroğlu, K., Eroğlu, B. (2009). İki Farklı Üniversitenin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Vıı (1), 19-28

Knox, M., Jeanne, F., Robert, E., Ellen, Green, B., (2000). Gender differences in adolescents’ possible selves. Youth & Society. 1(3), 287- 310.

Korkut, F. (2004). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Korkut, F.  (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.

Korkut, F. (1996). İletişim becerileri eğitiminin lise öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendirmelerine katkısı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4 (3), 191-198.

Korkut, F. (1997). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Anadolu Üniversitesi, 208-218, Eskişehir.

Köker, S., Evrengöl, A., Canat, S. (2005). Ergenlerin ana babaları ile iletişimlerini algılama düzeyleri. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi,1,75-78.

Otacıoğlu, S. (2009). Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygısı Düzeyleri İle Akademik Ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13,141-150,

Öz, F. (2004).  Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara. İmaj,  83-111.

Özşaker, M. (2008). 12-14 yaş çocukların motorsal Performansları ve benlik saygılarılarının incelenmesi, Ege Ü. Sağlık Bilimleri Enst., Doktora Tezi, İzmir.

Öztürk, Ö.T., Soytürk, M.,  Daşdan Ada,  E.N. (2011). Çamlıyer, H.Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması [Comparing Communication Skill Levels Between The Students Being Athlete At University Teams And The Students Not Doing Sport], Hacettepe J. Of Sport Sciences, 22 (2), 43–53

Pehlivan, B. K. (2005). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir çalışma. İlköğretim-Online, 4(2), 17-23[Online].

Pınar, R. (2002). Obezlerde Depresyon, Benlik Saygısı ve Beden İmajı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. C.Ü. H.Y.O. Dergisi, 6 (1), 30-41.

Pişkin, M. (1996). Self-esteem and locus of control of secondary school children both in England and Turkey. Yayımlanmamış Doktora Tezi. University of Leicester, England.

Raustorp A., Stahle A., Gudasic H., Kinnunen A., Mattsson E.(2005). Physical activity and self-perception in school children assessed with the children and youth--physical self-perception profile. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 15(2),126–134.

Rees, C., Sheard, C., McPherson, A. (2002). Communication skills assesment: The perception of medical student at the Universty of Nottingham. Medical Education, 36, 868-878.

Rosenberg, M. (1965) Society and adolescent self-image, Princeton University Pres.

Saygıdeğer, A. (2004). Benlik Saygısı Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel Özelliklerine Göre İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Sübaşı, G. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler, [Some Variables For Social Anxiety Prediction in College Students] Eğitim ve Bilim,32, 144.

Şahin, N. (2012). Elit Düzeyde Takım Sporu Ve Bireysel Spor Yapan İki Grubun İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, X (1) 13-16.

Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri İle Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,69, Konya.

Şimsek, A. (2000). Eğitim İletişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., Çamlıyer, H., (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VII (3), 115-124.

Topsakal, E. (2007). Eskişehir H tipi kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlülerin benlik saygıları ve iletişim becerileri, Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Tutuk, A., Al, D., Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6 (2), 36-41.

Uslu, H. (2005). Bir İletişim Biçimi Olarak Karikatür, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, (60), 43-44.

Ünsar, S., İşsever, H. (2003). Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Hemşirelik Forumu, 6(1), 7-11.

Yılmaz, İ., Çimen, Z., (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X (3), 3-14.

Yüksel, Ş. F. (1997). Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Downloads

Published

2013-07-31

Issue

Section

Research Article