İLKOKUL 2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Authors

  • Okay DEMİR İnönü Üniversitesi
  • Kemal DURUHAN

Abstract

TEACHERS VIEWS ON ENGLISH CURRICULUM PRACTICES IN PRIMARY SCHOOL 2TH CLASSES

When we look at the starting status of foreign language education in our country, it is seen that during the period starting from the primary school. Since 1997 4th classes in primary school foreign language teaching, as of the 2013-2014 school year are applied in 2nd class.In this study aims to evaluate the primary 2th English curriculum in terms of the teachers' opinions, phenomenology of qualitative research design was used. Working group of the study, the spring semester 2013-2014 academic years in the central of Malatya province consists of 20 English teacherentering 2th classes. Research for the sampling of "criterion sampling method" was used. Research data were obtained by structured interviews. In the analysis of data "descriptive analysis" with "content analysis" it is used. When we look at some of the results obtained from the research teachers said that, in the most of the more encountered difficulties 2th Classes English curriculum carried out with the lack of technology and material deficiencies with student's level, textbooks that the non-compliance, with regard to the strengths of English curriculum, language teaching into useful, student views and word learning has been shown to be more supportive.

Keywords:Primary school, English, curriculum.

ÖZET

Ülkemizde yabancı dil eğitimine başlama durumuna bakıldığında, ilkokul döneminden itibaren başlandığı görülmektedir. 1997 yılından itibaren ilkokul 4. sınıfa kadar inen yabancı dil öğretimi, 2013-2014 yılı itibariyle ilkokul 2. sınıflarda da uygulanmaktadır. İlkokul 2. Sınıf İngilizce dersi programını öğretmen görüşleri açısından değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerindenfenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Malatya ili merkezinde 2. Sınıflarda derslere giren 20 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde “betimsel analiz” ile birlikte “içerik analizi” kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin, 2. Sınıf İngilizce dersi programının yürütülmesinde en fazla karşılaştıkları güçlüklerin öğrenci seviyesinin yetersizliği ve teknoloji ve materyal eksikliği ile ders kitaplarının uygunsuzluğu olduğu, öğretmenlerin programın güçlü yönleriyle ilgili olarak programın, dil öğretimine faydalı, öğrenci görüşlerini ve kelime öğrenimini destekleyici ve detaylı olduğunu belirttikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, İngilizce, ders programı.

KAYNAKLAR

Aküzel, G. (2006). İlköğretim 4-8. Sınıflarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi (Adana Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Anşin, S. (2006). Çocuklarda yabancı dil öğretimi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 9-20.

Aslan, N. (2008). Dünyada erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulamaları ve Türkiye’deki durum. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (35), 1-9.

Bektaş Altıok, G.R. (2006). Türkiye’de ilköğretim okullarında etkili yabancı dil öğretimi: tarihsel gelişimi ve açılımları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Büyükduman, F.İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.

Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 285-307.

EURYDICE (2008). Avrupa’da okullarda dil öğretimi hakkında temel veriler. Türkiye:Görsel-İşitsel ve Kültür İşleri Yürütme Ajansı.

MEB (2013). İlköğretim kurumları 2,3,4,5,6,7,8. Sınıflar öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 Erişim: 01/04/2014

Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber(çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Richards L.,&Morse, J. M. (2007) Read me firstfor a usersguidetoqualitativemethods. London: Sage.

Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8 (2), 550-577.

Solak, E. (2013). Finlandiya ve Türkiye’de ilkokul düzeyinde yabancı dil öğretimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (28), 296-301.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tarcan, A. (2004). Yabancı dil öğretim teknikleri.Ankara: Nobel Yayıncılık.

Topaloğlu, Y. (2012). Erken yaşta yabancı dil öğretiminde yöntem ve tekniklerin kullanım sorunsalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Yıldırım, A. ve Şimşek H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2015-04-30

Issue

Section

Research Article