İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ

Authors

  • Elif Nur AKKAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Buca-İzmir
  • Elif TÜRNÜKLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Buca-İzmir
  • Funda G ÜNDOĞDU ALAYLI Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Buca-İzmir

Abstract

IMPROVING THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS: AN ACTION RESEARCH

The aim of this study is to put forth the info regarding the problem solving of prospective mathematics teacher and to carry out action plan so they could prepare a valid problem. In the study, prospective mathematics teacher were made to conduct a group study. The course of special teaching methods was observed for five weeks and practices were fulfilled when necessary. Action research, one of the qualitative research methods, was used in the research. Survey on problem solving process, preliminary and final assignments given to groups to prepare a valid problem and researcher observation reports were used as the means to gather data in the research. Survey on problem solving process was conducted on all the prospective teachers regardless of groups and content analysis was used in analyzing the obtained data. Content analysis was also used in analyzing preliminary and final assignments and researcher observations which were requested from prospective teachers to carry out similarly as a group. In wake of the actions conducted in the study, problem preparing skills of prospective teachers seemed to improve.

Keywords: Prospective Mathematics Teacher, Problem, Problem Solving Process.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmeye ilişkin bilgilerinin neler olduğunun ortaya konulması ve iyi bir problem hazırlamalarına yönelik eylem planının uygulanmasıdır.  Araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarına grup çalışması yaptırılmıştır. Beş hafta süreyle özel öğretim yöntemleri dersi gözlemlenmiş ve gereken zamanlarda uygulamalar yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; problem çözme süreçlerine yönelik anket, etkili bir problem yazmaya yönelik gruplara verilen ön ve son ödevler ve araştırmacı gözlem raporları kullanılmıştır. Problem çözme süreçlerine yönelik anket, gruba bakılmaksızın tüm öğretmen adaylarına uygulanmış ve elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Benzer şekilde grup olarak öğretmen adaylarından yapmaları istenen ön ve son ödevlerin ve araştırmacı gözlemlerinin analizinde de içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan eylemler sonucunda, öğretmen adaylarının problem yazma becerilerinin geliştiği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Matematik Öğretmen Adayları, Problem, Problem Çözme Süreci

KAYNAKÇA

Akkuş, R., Akdoğan, E. (2008, Ağustos). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Altun, M. (2002). Matematik Öğretimi. Bursa: Erkam matbaacılık.

Baki, A., Karataş, İ., Güven, B. (2002, Eylül). Klinik Mülakat Yöntemi ile Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Baykul, Y., Aşkar, P. (1987). Problem ve Problem Çözme” Matematik Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 193. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 94.

Charles, R:I. (1985). The Role of Problem Solving. Arithmetic Teacher, 32 (6) 48-50.

D’Ambrosio, B. S. (2003). Teaching mathematics through problem solving: A historical perspective. In F. K. Lester (Ed.), Teaching mathematics through problem solving: Prekindergarten-Grade 6 (pp. 37-50). Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.

Gelbal, S. (1991). Problem Çözme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:6, syf. 167- 173.

Hiebert, J. (2003). Signposts for teaching mathematics through problem solving. In F. K. Lester (Ed.), Teaching mathematics through problem solving: Prekindergarten-Grade 6 (pp. 53-61). Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.

İsrael, E. (2003). Problem Çözme Stratejilerinin Başarı Düzeyi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kaptan, F., Korkmaz, H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, No. 20, pp.191- 192.

Karataş, İ. Ve Güven, B. (2003). 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde Kullandığı Bilgi Türlerinin Analizi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi. http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=68:8-sinif-ogrencilerinin-problem-cozme-surecince-kullandigi-bilgi-turlerinin-analizi-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172 adresinden alınmıştır.

Karataş, İ. Ve Güven, B. (2003). Problem Çözme Davranışlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler: Klinik Mülakatın Potansiyeli. İlköğretim Online 2 (2), sf 2-9.

Karataş, İ. Ve Güven, B. (2004). 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 163

Kilpatrick, J. (1985). A retrospective account of the past 25 years of research on teaching mathematical problem solving. In E. A. Silver (ed), Teaching and learning mathematical problem solving: Multiple research perspectives (pp, 1- 16). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Köklü, N. (2001). Eğitim Eylem Araştırması. A.Ü Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 34, Sayı 1-2, 35-43.

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.

Polya, G. (1973). How To Solve It. United States of America.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü. İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11) : 97-111.

Türnüklü, E: ve Yeşildere, S. (2005). Problem, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3): 107-123.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık

Downloads

Published

2015-04-30

Issue

Section

Research Article