COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DERS DENETİMİNDE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN ÖĞRETMENE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARI

Authors

  • Gülçe DÜZEY Lefke Avrupa Üniversitesi Dr Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Lefke-KKTC

Abstract

APPROACHES OF EDUCATION INSPECTORS TOWARDS TEACHERS IN SCHOOL INSPECTIONS ACCORDING TO THE OPINIONS OF GEOGRAPHY TEACHERS

The purpose of this research is to investigate the opinions of geography teachers regarding the approaches of education inspectors towards the lesson observation. The universe of the research consists of the geography teachers working in the secondary education in Morphou in the 2015-2016 academic year. The sampling group of the research was composed of 3 geography teachers working  in the secondary education selected by convenience sampling method.  The chosen teachers were individually interviewed and the prepared questions were asked. The approaches of education inspectors towards teachers in lesson observation were determined in line with the answers received from the geography teachers. According to the conducted study, it has been stated that inspectors observe the lesson according to the lesson plan, the lesson preparation performed by teacher and teaching of lesson rather than observing the supporting and guidance features of teachers in every matter. The most striking point of the teachers' criticism is that the education inspectors of different fields observe the geography lesson and the duration of observation is only one lesson. It is necessary for education inspectors to visit the educational institutions for a certain period of time, to find out the deficiencies, the effectiveness of the education and teaching provided, to determine whether it is appropriate for the purpose and to find solutions to the problems in cooperation with teachers. Defending the professional rights of teachers and inspectors, directing them to conduct useful activities for themselves, evaluating all aspects of the staff in educational institutions and giving them feedback contributes to both teachers and students in terms of their success improvement.

Keywords:  Lesson observation, Education inspectors, Geography teacher, Objectives of observation

Özet

Bu araştırmanın amacıders denetiminde eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin yaklaşımları hakkında coğrafya öğretmenlerinin görüşlerini araştırmaktır. Araştırmanın evreni 2015-2016 yılında Güzelyurt Bölgesi’nde bulunan orta öğretimde görev yapan coğrafya öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemiyle seçilen orta öğretimde görev yapan 3 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır.  Seçilen öğretmenlerle bire bir görüşme sağlanmış, hazırlanan sorular sorulmuştur. Alınan cevaplarla coğrafya öğretmenlerinin görüşlerine göre ders denetiminde eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin yaklaşımları tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaya göre öğretmenler denetmenlerin yapıcı, her konuda destek veren ve rehber olma anlayışı ile ilerleyen bireyler olmalarından ziyade sadece sınıfa girip ders planına, öğretmen tarafından yapılan ders hazırlığına ve ders işlenişine bakıp değerlendirme yapıldığını belirtmektedir. Öğretmenlerin eleştiri yaptıkları en dikkat çekici nokta farklı branş müfettişlerinin coğrafya dersini denetlemesi ve denetleme süresinin sadece bir ders süresinde olmasıdır. Belirli sürelerde müfettişlerin eğitim kurumlarına giderek oradaki eksiklikleri, uygulanan eğitim ve öğretimin etkililiğini, amaca uygun olup olmadığını belirleyerek öğretmenle iş birliği içerisinde çözümler bulmak gerekmektedir. Öğretmen ve müfettişlerin meslek haklarını savunmak, onları kendilerine de yararlı etkinlikler yapmaya yönlendirmek, eğitim kurumunda çalışanları tüm yönleriyle değerlendirmek ve geribildirimler vermek hem öğretmeni hem de öğrencileri başarıya daha fazla yaklaştırmaktadır.

Anahtar Sözcükler:  Ders denetimi, eğitim müfettişleri, coğrafya öğretmeni, denetimin amaçları

KAYNAKLAR

Akcan, E., & Polat, S. (2015). MÜFETTİŞ DENETİMİNİN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ." Journal of International Social Research 8.40 (2015).

Almış, S., & Yılmaz, M. T. (2012). "İNSANIN TOPLUMSAL DOĞASI VE TOPLUMSALIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN EĞİTİM."Eğitim Bilim Toplum 9.33 (2012): 28-40.

Aslanargun, E., & Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Denetim ve Rehberlik Konusunda Müfettişlerden Beklentileri [doi: 10.14527/kuey. 2014.012]. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi20(3), 281-306.

Aydın, M Çağdaş Eğitim Denetimi (Genişletilmiş Üçüncü Baskı) Ankara: Pegam Yayın No:4, 1993

Bozkurt, E: I. Karabıyık. Türk Milli Eğitim Sisteminde Denetim Sistemi Soruları ve Çözüm önerileri. Eğitimde Yansımalar: V. Ulusal Sempozyum, Ankara, 25-27 Kasım, 1999.

Bozkurt, E: I. Karabıyık. Türk Milli Eğitim Sisteminde Denetim Sistemi Soruları ve Çözüm önerileri. Eğitimde Yansımalar: V. Ulusal Sempozyum, Ankara, 25-27 Kasım, 1999.kara: (Yayınlanmamış yüksek Lisans tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982.

Gökçe, F. (1994). Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10(10).

Gökyer, N.  (2009). “Öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerince yapılan sınıf denetimine yönelik algıları”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, s. 68-76.

http://www.academia.edu/7088258/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M_DENET%C4%B0M%C4%B0_%C3%96ZET_DERS_NOTLARI, İskender Tekinay  erişim tarihi: 28.04.2016

Karaman. Ü Müfettiş Yeterliliklerinin Saptanması ve Hizmet İçi Eğitim Programlarının Hazırlanması.

Kayıkçı, K. ‘İlköğretim Okullarının Denetiminde Mesleki Etik’ Educational Administration: Theory and Practice 2012, Vol. 18, Issue 1, pp: 65-94 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2012, Cilt 18, Sayı 1, ss: 65-94

Köklü, Muharrem. "Etkili denetim." Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 2.2 (1996): 259-268.

Köroğlu, Hande, and Ebru Oğuz. "Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri." Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1.2 (2011): 9-25.

Pınardağ, M. (2006) Milli Eğitim Teftiş Sisteminin Yapısal Sorunları ve Yeniden Yapılandırma, TEM-SEN Eğitim ve Denetim Yıl: 4, Sayı: 12

Sağlamer, E. (1975). Eğitimde teftiş ve teknikleri.  Ankara: Milli Eğitim Basımevi

Şahin, Semiha, Fatma Çek, and Nalan Zeytin. "Eğitim müfettişlerinin mesleki memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri." Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 17.2 (2011): 221-246.

Taymaz, H. (1984). Ders denetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi17(1), 10-19.

Taymaz, H. (2005). Eğitim siteminde teftiş kavramlar, ilkeler, yöntemler. Ankara:  Pegem Yayınları

Toker Gökçe, A. "Bilimsel yönetim anlayışında denetim." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2010): 74-89.

Ünal, S., & Sığırcı, M. (2000). Öğretmenlerin denetmenleri değerlendirmesi ve onlardan beklentileri.

Downloads

Published

2017-07-31

Issue

Section

Research Article