TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DAVRANIŞSAL-ÖĞRETİMSEL SINIF YÖNETİM ALGILARININ İNCELENMESİ

Authors

  • Gözde ÖZENÇ İRA Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kocaeli, Türkiye
  • Elif ÇELEBİ ÖNCÜ Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli, Türkiye

Abstract

AN EXAMINATION OF THE TEACHERS WORKING AT BASIC EDUCATION SCHOOLSACCORDING TO THEIRPERCEPTIONS OF THEIR BEHAVIOURAL-INSTRUCTIONAL CLASS MANAGEMENT

This research has studied the teachers employed at Basic Education according to their perceptions of their behavioural-instructional class management. In addition, their class management perceptions of the basic education teachers were examined according to independent variables such astheir gender, educational background, student population, and volunteering in-service trainings. Descriptive survey model was used in this study. The universe of the research consists of 2613 basic education teachers employed at independent nursery schools, kindergartens and primary schools in Izmit, Golcuk and Gebze in the province of Kocaeli. The sample of the research consists of 289 randomly chosen basic education teachers from the universe of the research.  Simple Random Sampling was conducted to determine the sample of the research.As the data collecting tool of the research, ‘The Scale of Behavioural-Instructional Management’ was conducted to evaluate the behavioural and instructional class managements of the teachers. This scale was first improved by Martin and Sass (2010) and later it was adapted to Turkish by Akin et al.(2013).The data was collected from the participants online. The data of the research was analysed with the SPSS 18 program. In the analysis of the data, ‘‘arithmetic average and standard deviation’’, ‘‘independent samples t-test’’, ‘’one-way analysis of variance (ANOVA)’’ and ‘’LSD importance test’’ were used. It was found at the end of the research that the behavioural management perceptions of the basic education teachers were more interventionist than their instructional management. Instructional management perceptions of the basic education teachers were more interactionist. Instructional management perceptions of the teachers were a significant difference in terms of independent variables such as “their gender”, “their student population” and “volunteering in-service trainings”. However, the behavioural management perceptions of the teachers were a significant difference in terms of “their educational background.

Keywords: Basic education, classroom management, behavioral management, instructional management

Özet

Bu araştırmada temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin davranışsal- öğretimsel sınıf yönetim algıları incelenmiştir. Ayrıca temel eğitim öğretmenlerininsınıf yönetim algıları, cinsiyet, öğrenim durumu, mevcut öğrenci sayısı, gönüllü katılımda bulunulan hizmet içi eğitim durumu bağımsız değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit, Gölcük ve Gebze ilçelerinin devlet okullarında görev yapmakta olan toplamda 2613 okul öncesi ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2016–2017 öğretim yılında Kocaeli’de yer alan bağımsız anaokullarında, anasınıflarında ve ilkokullarında görev yapmakta olan 289 okul öncesi ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin davranışsal ve öğretimsel sınıf yönetimlerini ölçmek amacıyla ilk olarak Martin ve Sass (2010) tarafından geliştirilmiş olan, Akın vd. (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan “Davranışsal-Öğretimsel Yönetim Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler katılımcılardan çevrimiçi toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 18 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada verilerin analizinde, aritmetik ortalama ile standart sapma, “bağımsız örneklem t-testi”, “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)”, “LSD önemlilik testi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, temel eğitim öğretmenleri davranışsal yönetimlerinde daha müdahaleci yaklaşımı benimsemektedir. Öğretimsel yönetimlerinde ise, daha etkileşimci yaklaşımı izlemektedir. Öğretmenlerin öğretimsel yönetim algıları, “cinsiyet”, “sınıfındaki öğrenci sayısı”, “gönüllü katılımda bulunulan hizmet içi eğitim durumu” bağımsız değişkenlerine göre de anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretimsel yönetim algıları ise, eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temel eğitim, sınıf yönetimi, davranışsal yönetim, öğretimsel yönetim

KAYNAKÇA

Akgül, G. (2011), “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki“İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Örneği”, Maltepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Akın, A. & Erguvan, F. M. & Sarıçam, H. & Yalnız, A. & Güler, H. & Özdemir, E. (2013), “Öğretimsel ve davranışsal yönetim ölçeği Türkçe formunun yapı geçerliği”, International Conference on Innovation and Challenges in Education (CICE), 26-28 Nisan, Kütahya, Türkiye. https://www.researchgate.net/publication/271853658_Ogretimsel_ve_Davranissal_Yonetim_Olcegi_Turkce_Formu'nun_yapi_gecerligi. Erişim Tarihi: 23.03.2017.

Balcı, A. (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Bozkuş, K. & Taştan, M. (2016), “Teacher opinious about qualities of effective training”, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4):469-490. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.023.

Deniz, M. E. ve Öztürk, A. (2008), “Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi”, İlköğretim Online, 7(3): 578-599.

Demirtaş, H. (2005), Sınıf Yönetiminin Temelleri. H. Kıran (Ed.), Etkili Sınıf Yönetimi içinde (s. 1-32), Anı Yayıncılık, Ankara.

Djigic, G. & Stojiljkovic, S. (2011), “Classroom management styles, classroom climate and school achievement”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29: 819-828.

Durukan, H. & Öztürk, H. İ. (2005), Sınıf Yönetimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

Edizler, G. (2010), “Karizmatik liderlikte duygusal zeka boyutuyla cinsiyet faktörüne ilişkin literatürsel bir çalışma”, Selçuk İletişim, 6(2): 137-150.

Ercoşkun, M. H. & Ada, Ş. (2013), “Etkili sınıf yönetimi oluşturmada sınıf öğretmenlerinin yeni rollerinin nitel açıdan incelenmesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1): 60-79.

Glickman, C. D. ve Tamashiro, R. T. (1980), “Clarifying teachers’ beliefs about discipline”, Educational Leadership, 37: 459-464.

Gürlen, E. (2013), “Öğrencilerin kendi hazırladıkları vaka örnekleriyle öğretimin sınıf içi istenmeyen davranışlarla başa çıkmadaki rolü”, Eğitim ve Bilim, 38(168): 411-426.

Güvenç, E. (2012), “Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve denetim odakları”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 64-80.

Johnson, E. B. (2016), “Beliefs on behavior: The influence of constructed beliefs of discipline on school-wide positive behavior interventions and supports (PBIS) fidelity of implementation” (Order No. 10247999). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1855445360). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1855445360?accountid=16382.

Kahveci, G. (2017). İlköğretim Seviyesinde Özel Eğitim İlişkili Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-74326(2).

Kurtdede Fidan, N. ve Duman, T. (2014), “Classroom Teachers’ Possession Level of Characteristics Required by the Constructivist Approach”, Education and Science, 39(174): 143-159.

Ladner, M. C. D. (2009),”Classroom management: Teacher training, attitudes and beliefs, and intervention practices (Order No. 3383748). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304998112). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304998112?accountid=16382.

Martin, N. K. ve Baldwin, B. (1993a), “An examination of the construct validity of the inventory of classroom management style”, Paper presented at the annual conference of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans, LA. http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED365723. Erişim Tarihi: 23.03.2017.

Martin, N. K. ve Baldwin, B. (1993b),“Validation of an inventory of classroom management style: Differences between novice and experienced teachers”, Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, Atlanta,GA. http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED359240. Erişim Tarihi: 23.03.2017.

Martin, N. K. ve Yin, Z. (1997), “Attitudes and beliefs regarding classroom management style: Differences between male and female teachers”, Paper presented at the annual meeting of the Soutwest Educational Research Association, Austin, TX. https://eric.ed.gov/?id=ED404738. Erişim Tarihi: 23.03.2017.

Martin, N. K.; Yin, Z. ve Baldwin, B. (1997), “Beliefs regarding classroom management style: Differences between male & female, urban & rural secondary level teachers”, Paper presented at the annual conference of the American Educational Research Association, Chicago, IL. https://eric.ed.gov/?id=ED408136. Erişim Tarihi: 23.03.2017.

Martin, N. K.; Yin, Z. ve Mayall, H. (2006), “Classroom management training, teaching experience and gender: do these variables impact teachers’ attitudes and believes toward classroom management style?”, Paper presented at the annual conference of the Soutwest Educational Research Association, Austin, TX. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED494050.pdf. Erişim Tarihi: 23.03.2017.

Martin, N. K. ve Sass, D. A. (2010), “Construct validation of the behavior and instructional management scale”, Teaching and Teacher Education, 26: 1124-1135.

Santiago, D. A. (2012), “A study of the relationship between middle school and high school teachers instructional and behavior management practices and demographic variables” (Order No. 3546111). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1242091879). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1242091879?accountid=16382

Savran, A. ve Çakıroğlu, J. (2003), “Differences between Elementary and Secondary Preservice Science Teachers’ Perceived Efficacy Beliefs and their Classroom Management Beliefs”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4): 15-20.

Şahin, A. (2011), “Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1): 239-259.

Wolfgang, C. H. ve Glickman C. D. (1986), “Solving Discipline Problems: Strategies For Classroom Teachers (2nd ed.)”, Allyn and Bacon, Boston.

Downloads

Published

2017-07-31

Issue

Section

Research Article