İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMİNDE ALDIKLARI MÜZİK EĞİTİMİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Authors

  • Berna ÖZKUT Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü
  • S. Özlem KAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Abstract

AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF UNDERGRADUATE MUSIC EDUCATION OF PRESCHOOL TEACHERS IN ELEMENTARY SCHOOLS  ON THEIR PROFESSIONAL LIVES 

The process of education starts in the family as soon as an individual is born, and continues at schools, which are regulated and structured establishments. The teacher is in charge of an individual’s active participation to activities. The teacher’s role, particularly during the preschool education period, has a very effective role in the individual’s healthy self-development. This is because the behaviors in this period have direct effects on the individual’s future life. The content of the information and accumulated knowledge acquired by individuals choosing this professional area at faculties of education is important because this will significantly affect their achievements in their professional lives. Considering the individuals to be educated by a culturally and artistically well-equipped trainer shall have higher living qualities, music education given by the departments of preschool education at the faculties of education is very important. Music is an aesthetic entirety composed of sounds harmonized together with a certain purpose and method and according to a certain understanding of beauty. Whereas, music education is the process of causing an individual to gain certain behaviors for a specific purpose through his/her own life or an individual’s causing certain changes it his/her musical life through his/her own life for a specific purpose. This is why the children need to be given music education starting from early ages.  Music education at the preschool period targets inspiring love of music in the child, improving the child’s sense of rhythm and ear sensitivity, and giving the child basic musical skills, thus developing aesthetic judgment and creating a general music culture. Musical activities organized by preschool teachers in elementary schools have a great importance with regards laying the foundations of the individual’s musical life. The study aims to determine the information and accumulated knowledge of preschool teachers in elementary schools and musical activities in and out of the activity, detect any missing points to this end, and find corrective solutions. To do this, opinions and evaluations of 100 preschool teachers in elementary schools will be studied. The study is a descriptive field study. Data used in the study are gathered through a detailed literature scan about the subject and a questionnaire developed by the researchers. The sample of this study consists of 100 preschool teachers in the nursery schools in elementary schools functioning under Afyonkarahisar Directorate of National Education. The data obtained are subjected to appropriate statistical procedures at the SPSS and evaluated accordingly.

Keywords: Preschool education, music, music education, music activities, preschool teacher 

ÖZET

Eğitim süreci bireyin doğumuyla birlikte ailede başlar ve planlı, programlı bir kurum olan okul ile devam eder. Okulda bireyin etkinliklere aktif olarak katılmasından sorumlu olan kişi ise öğretmendir. Özellikle okulöncesi eğitim döneminde öğretmenin taşıdığı sorumluluk, bireyin sağlıklı bir şekilde kendini geliştirebilmesinde çok etkileyici bir role sahiptir. Çünkü bu dönemde kazanılan davranışlar bireyin gelecekteki yaşamını doğrudan etkilemektedir.Bu meslek alanını seçen bireylerin eğitim fakültelerinde edindikleri bilgi ve birikimin içeriği mesleki yaşantılarındaki başarılarını büyük oranda etkileyeceği için önem taşır. Kültürel ve sanatsal açıdan donanımlı bir eğitimcinin yetiştireceği bireylerin yaşam kalitelerinin yüksek olacağı düşünüldüğünden eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde verilen müzik eğitimi de büyük önem taşımaktadır.Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Müzik eğitimi ise bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli davranışları kazandırma ya da bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli değişiklikler oluşturması sürecidir.Bu yüzden çocuklara erken dönemden itibaren müzik eğitimi verilmelidir.  Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmek, çocuğa temel müzik becerileri kazandırarak estetik yargının geliştirilmesini ve böylece genel birmüzik kültürü oluşturmasını hedeflemektedir. İlköğretim okullarında görev yapan okulöncesi öğretmenleri tarafından yürütülen müzik etkinlikleri, bireyin müziksel yaşantısının temellerinin atılması açısından büyük önem taşır. Araştırmada, İlköğretim okullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin müzik etkinliği ile ilgili bilgi ve birikimleri ile etkinlik içinde ve etkinlik dışında yaptığı müziksel etkinliklerin belirlenmesi ve bu yöndeki eksikliklerin saptanıp iyileştirici çözümler bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla; ilköğretim okullarında görev yapan 100 okulöncesi öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmeleri incelenecektir. Araştırma, betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmada kullanılan veriler, konu ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılarak ve araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarında görev yapan toplam 100 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS de uygun görülen istatistiksel işlemlere tabi tutularak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, müzik, müzik eğitimi, müzik etkinlikleri,okul öncesi öğretmeni

KAYNAKÇA

Aykaç, N. (2005). İlköğretimde Aktif Öğretim Yöntemlerini Kullanma ve Eğitim Ortamını Düzenleme Durumunun, Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına, Sınıf İçi İletişim Becerilerine Erişim Düzeylerine ve Kalıcılığa Etkisi.(Yayımlanmamış Doktora Tezi).Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ertürk, S. (1984) “Eğitimde Program Geliştirme”Ankara:Yelkentepe Yayınları.

Gökçe, E. (2004) “İlköğretimde Aktif Öğrenmenin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi”  Ankara: XII Eğitim Bilimleri Kongresi.Eğitim Bilimleri Derneği.

Göncü, Ö.İ. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Müzik Eğitiminin Temel Sorunları. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 18. No:2. Sayfa: 355-356.

Koç, E. (2006). Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi İle Anasınıfı Bölümlerinde Okutulan Müzik Öğretimi Derslerinin Genel

Durumunun Değerlendirilmesi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı   www.yok.gov.tr/component/option,com.../Itemid,215/

Ömeroğlu, E.,Ersoy,Ö., Şahin, T.F., Kandır, A., Turla, A., (2003). “Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması” Ankara: Kök Yayıncılık.

Yıldız, G. (2002) “Müzik Öğretimi” Ankara: Anı Yayıncılık.

Downloads

Published

2012-01-31

Issue

Section

Research Article