DERS DIŞI SOSYAL (MÜZİKSEL) ETKİNLİKLERİN GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KURAL DIŞI DAVRANIŞ GÖSTERME EĞİLİMLERİNE ETKİLERİ

Authors

  • Köksal APAYDINLI Karabük Üniversitesi
  • Nezihe ŞENTÜRK 2Gazi Üniversitesi

Abstract

THE EFFECTS OF SOCIAL (MUSICAL) ACTIVITIES ON THE TENDENCY OF SHOWING DELINQUENT BEHAVIOURS OF GENERAL HIGH SCHOOL STUDENTS

 

The aim of this study is to investigate the effects of social (musical) activities on the tendency of showing delinquent behaviours in general high school students. The 2009-2010 term students who are educated in general high schools in Ankara consist the sample of this study. Social (musical) activities information form and delinquent behaviours scale which are developed by the researcher are applied to the sample. In this study, t test and one way ANOVA are used for analyzing data. In the result of this study, its found that the students who join to the musical and the other social activities in or out of the school have less tendency of showing delinquent behaviours than the students who don’t get involved any of this kind of activities. As a result of this findings, some suggestions are improved for the importance and the functionality of social activities related to the music education. 

Keywords: Music Education, Social Activities, General High School, Adolescence, Delinquent Behaviours.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, ders dışı sosyal (müziksel) etkinliklerin genel lise öğrencilerinin kural dışı davranış gösterme eğilimlerine etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki resmi genel liselerde okuyan 486 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen sosyal (müziksel) etkinlikler bilgi formu ve kural dışı davranış ölçeği uygulanmış, verilerin analizinde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ders dışı müziksel etkinliklere katılan, okul içi ve okul dışı sosyal etkinliklerde görev alan öğrencilerin kural dışı davranış gösterme eğilimlerinin bu tür etkinliklerin hiçbirinde yer almayan öğrencilere göre daha az olduğu saptanmıştır. Bu bulgular sonucunda müzik eğitimine bağlı sosyal etkinliklerin önemine ve işlevselliğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Sosyal Etkinlikler, Genel Lise, Ergenlik, Kural Dışı Davranışlar.

KAYNAKÇA

Albuz, A. ve Özdemir, N. (2007). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programının genel  eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik rolü, işlevi ve önemi.Ankara: III. Ulusal Sanat, Eğitim ve Şiddet Sempozyumu (19-21 Kasım).

Apaydınlı, K. (2010). Genel Lise Öğrencilerinin Kural Dışı Davranış Gösterme Eğilimleri ile Müzik Eğitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Başar, H. (1994). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel  Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Canbay, A. (2007). Okul içi şiddete bir çözüm önerisi: Müzik Külübü. Ankara: III. Ulusal              Sanat, Eğitim Ve Şiddet Sempozyumu (19-21 Kasım). 

Hylton, J. B. (1981). Dimensionality in high school students particiants’ perception of the meaning of choral singing experience. Journal of Research in Music Education, 29, 287-303.

Kalaycı, Ş. (Editör). (2005). Faktör Analizi, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik      Teknikleri.Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kütahyalı, Ö. (1994). Müziğin toplumsal becerileri. Orkestra Dergisi, 244, 17.

Özay, Y. (2008).   Okullarda   şiddet  %80 azaldı. Web:

http://arsiv.sabah.com.tr/2008/12/07/haber,A5FA5AB8825E4399A547B21ED4240939.htm         l. Erişim Tarihi: 9.12.2008.

Tabachnick, B. G. and Fidel, L. S.(2001).Using multivariate statistics. Happer Collins  College Publishers.

TDK. (2009). Türk Dil Kurumu Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü.

http://www.tdkterim.gov.tr/?kelime=sanat&kategori=terim&hng=md. ErişimTarihi:06.03.2009

Yörükoğlu, A. (2000). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunları.(11. Basım) Ankara: ÖzgürYayınları. 

Downloads

Published

2012-01-31

Issue

Section

Research Article