İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Authors

Abstract

DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS ON COOPERATIVE LEARNING

The aim of this study is to examine the opinions of primary and secondary teachers in the first level of primary education on cooperative learning. In this research, semi-structured interview form was used as a data collection tool and the opinions obtained were interpreted as content analysis technique. The study group consists of a total of 20 primary school and branch teachers who work in the first level of primary education in Nicosia, TRNC. As a result of the research, teachers think that the cooperative learning methods have an important role in ensuring the active participation of students in the process, in gaining behavior and in developing positive attitudes towards the course. However, they stated that the method can be used most in science classes. On the other hand, when using cooperative learning techniques, the fact that students do not contribute equally to each task and that there are intra-group conflicts is one of the problems they face most.

Keywords: Cooperative learning, teacher, primary school, interview

Öz

Bu araştırmanın amacı ilköğretim birinci kademede görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin işbirlikli öğrenmeye yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır ve elde edilen görüşler içerik analizi tekniği yorumlanmıştır. Çalışma grubunu ise KKTC’nin Lefkoşa ilçesinde yer alan ilköğretim birinci kademede görev yapan toplam 20 sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin sürece aktif olarak katılımının sağlanmasında, davranış kazandırmada, derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde önemli katkısı olduğu görüşündedirler. Bununla birlikte yöntemin en fazla fen bilgisi derslerinde kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ancak işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini kullanırken de öğrencilerin her göreve eşit katkı sağlamaması ve grup içi çatışmaların olması en fazla karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir.

Anahtar terimler: İşbirlikli öğrenme, öğretmen, ilkokul, görüşme

KAYNAKÇA

Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme: Kuram araştırma uygulama. İzmir: Uğurel Matbaası.

Bayat, Ö. (2004). The effects of cooperativelearningactivities on studentattitudestowards English readingcoursesandcooperativelearning (Doctoraldissertation, Bilkent University).

Bayrakçeken, S., Dikel, S., Akar, M. S., Karadeniz, Y., Doğan, A. ve Doymuş, K. (2011, Temmuz). Kimya derslerinin işlenişinde işbirlikli modelinin birlikte öğrenme yönteminin uygulanması. II. Ulusal Kimya Eğitim Kongresinde sunulan çalıştay, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Bayraktar, O. (2002). Ortaöğretim matematik dersinde işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımı hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Bıyıklı, F. (2015). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Genel Fizik Laboratuvarı-1 Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Laboratuvar Malzemesi Tanıma Ve Kullanma Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu

Binbaşıoğlu, C. (2005). Türk eğitim düşüncesi tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Cooper, M. M. (2005). An introductiontosmall-grouplearning. Chemists’ guidetoeffectiveteaching, 117-128.

Çil, E. (2005). İlköğretim fen bilgisi dersinde atomun yapısı ve periyodik çizelge konusunun takım oyun turnuva tekniği ve sunuş yöntemi ile öğretiminin öğrenci başarısı ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Demirel, Ö. (2007) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Pegem A Yayınevi: Ankara

Demirel, Ö. (2016). Eğitimde yeni yönelimler. Pegem Atıf İndeksi2016(5), 1-312.

Demirtaş, F. (2008). İşbirlikli Öğrenmede Birleştirme I Tekniğinin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumların Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Gelici, Ö. (2011). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi cebir öğrenme alanındaki başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Gümüş, O.,&Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi49(49), 7-30.

Johnson, D. W.,& Johnson, R. T. (2005). Learning groups. The handbook of groupresearchandpractice, 441-461.

Sharan, Y.,&Sharan, S. (1987). Training teachersforcooperativelearning. EducationalLeadership45(3), 20-25.

Slavin, R. E. (1982). Cooperativelearning: Studentteams. Whatresearchsaysto the teacher. NationalEducationAssociation Professional Library, PO Box 509, West Haven, CT 06516 (Stock No. 1055-8-00; $2.00).

Sönmez, V. (2008) Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık: Ankara.

Şaban, A. (2005). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Şimşek, U., Örten, H., Topkaya, Y. & Yılar, B. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Öğrenme Teknikleri Hakkındaki Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(1), 231-257.

Ünlü, M. (2008). İşbirlikliöğretim yönteminin 8. S ı n ı f permütasyon ve olasılık konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yildirim, A.,& Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel arastirmayontemleri. Ankara: Seçkin.

Downloads

Published

2019-10-31

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)