İLKOKULLARDA REHBER ÖĞRETMEN EKSİKLİĞİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİ

Authors

Abstract

CLASSROOM TEACHERS' VIEWS ON THE LACK OF COUNSELLING TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS

In this study, it is aimed to investigate the difficulties experienced by the students who need guidance teacher support due to the lack of guidance teachers in primary schools in the Turkish Republic of Northern Cyprus, the effects of the guidance teacher on the behavior change and development of the student, and the contributions of the guidance teacher to the classroom teacher. Interview technique based on qualitative research was used in the research. Depending on the interview technique, an interview form was prepared for the relevant participants. As a sample, 60 teachers affiliated to the Directorate of Primary Education Department of the Ministry of National Education and Culture in the Turkish Republic of Northern Cyprus were reached in 2021. The data obtained in this study were analyzed by content analysis. In line with the findings, it was concluded that in the 21st century in the Turkish Republic of Northern Cyprus, in the 21st century, working and sharing regularly in cooperation with the guidance teacher and the classroom teacher, has positive effects on the increase of the student's in-class harmony, self-knowledge and getting an efficient education. It has been reached and it has been concluded that guidance teachers are needed in primary schools in the Turkish Republic of Northern Cyprus in order to recruit these students.

Keywords: Guidance teacher, class teacher, student behavior.

Öz

Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ilkokullarda rehber öğretmen eksikliğinden dolayı rehber öğretmen desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerin yaşadığı güçlükler, rehber öğretmenin öğrencinin davranış değişimi ve gelişimindeki etkileri ve rehber öğretmenin sınıf öğretmenine sağladığı katkıları araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırmaya bağlı görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniğine bağlı olarak ilgili katılımcılara görüşme formu hazırlanmıştır. Örneklem olarak 2021 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Daire Müdürlüğüne bağlı 60 öğretmene ulaşılmıştır. Bu araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 21. Yüzyılda çağdaş eğitim çağında rehber öğretmen ile sınıf öğretmeninin işbirliği içinde düzenli olarak çalışmalar ve paylaşımlar yapması rehberlik hizmeti alma gereksinimi duyan öğrencinin sınıf içi uyumunun artmasında, kendini tanıması ve verimli bir eğitim alması konularında olumlu etkileri olduğu görüşlerine ulaşılmış olup, bu öğrencilerimizi kazanmak adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ilkokullarda rehber öğretmenlere ihtiyaç duyulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Terimler: Rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, öğrenci davranışı.

KAYNAKÇA

Aslan, A. M., & Güven, M. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının ailelerle yürüttükleri konsültasyon çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52), 109-148.

Battal, İ. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Uşak ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Kocatepe Üniversitesi.

Bek, H., & Şen, B. (2018). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Rehberlik Görevleri İle İlgili Tutumlarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 95-106.

Bemak, F. (2000). Transforming the role of the counselor to provide leadership in education reform though collaboration. Professional School Counseling, 3, 323-331.

Berelson, B. (1952) Content Analysis in Communication Research, Free Press, Glencoe. Stone P J, Dunphy D C, Marshall S S, DM Ogilvie (1966) The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis, The M.I.T. Press, Massachusetts.

Bostancı, A. B. (2017). Sınıfta ilişki düzenini oluşturmada öğretmenin liderliği. Celal Gülşen (Ed.) Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi (s.245-272) Ankara: Anı yayıncılık

Dost, M. T. (2020). Okul psikolojik danışmanlarına göre ilkokullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin durumu ve sorunları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1673-1690.

Erkan, S. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme (Program development in counseling and guidance). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Gündüz, B., İnandı, Y., &Tunç, B. (2014). Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: Betimsel bir çalışma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 19-34

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç Yılmaz, G., & Yangın, S. (2020). Education Sciences (NWSAES), 1C0696, 2020; 15(2):11-33.

Özmen, Z. K., & Kabapınar, Y. (2019). Sınıf öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanları birbirlerini nasıl algılamaktadır?. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(53), 482-521.

Krippendorff K (1980) Content Analysis: An Introduction to is Methodology, Sage, Beverly Hills. Lasswell H D, Lerner D ve I de S. Pool (1952)

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343

Özgüven, İ. E. (2007). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: PDREM

Parmaksız, İ., & Ayşe, G. Ö. K. (2018). Okul psikolojik danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaştıkları güçlükler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 247-265.

Tan, H. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Öğretmen Kitapları Dizisi. 3. Baskı. MEB. İstanbul.

Yıkmış, M. S. (2020). Nitel araştırmalarda e-görüşme tekniği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 183-197.

Yeşilyaprak, B. (2016). 21. Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri-gelişimsel yaklaşım. (26. Basım). Ankara: Nobel

Downloads

Published

2022-01-31

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)