AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, JAPONYA, SİNGAPUR VE FİNLANDİYA’NIN SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİ

Authors

Abstract

CLASSROOM TEACHER TRAINING SYSTEMS IN THE UNITED STATES, JAPAN, SINGAPORE, AND FINLAND

Teachers need to continually update their professional skills and competencies to be able to perform effectively and meet expectations. To make teacher education more qualified, it is important to determine international general structures and orientations in education. The aim of this study is to examine classroom teacher training systems of the United States, Japan, Singapore, and Finland. Teachers’ training systems were included as pre-service teacher education, the structure, and content of the classroom teaching program, conditions for starting the teaching profession, early career teaching, and continuing professional development. As a result of the study, it was found that similar structures and processes were followed in the teacher training system of the countries, but there were differences in the practices. There is a specific need for regulations within continuing professional development among classroom teachers in Turkey as well as the selection requirements of teacher candidates. Teachers' professional development should be encouraged to take place cooperatively with colleagues. Additionally, in-service training should be planned according to teacher needs.

Keywords: teacher training, classroom teacher, pre-service training, professional development

Öz

Öğretmenlerin etkili performans gösterebilmeleri ve kendilerinden beklenenleri karşılayabilmeleri için hizmet öncesinde çok iyi yetiştirilmeleri,  hizmet içinde de mesleki becerilerini ve yeterliliklerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen eğitimi üzerinde dikkatle durulması ve öğretmen eğitiminin çağın koşullarına göre sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi beklenmektedir. Öğretmen eğitimini geliştirebilmek ve daha nitelikli duruma getirebilmek için de öğretmen eğitiminde uluslararası yapı, işleyiş ve yönelimlerden yararlanılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Singapur ve Finlandiya’nın sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerini incelemektir. Ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemleri; hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmenlik mesleğine başlama koşulları ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik uygulamalar başlıkları altında incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, ülkelerin öğretmen yetiştirme sisteminde benzer yapı ve süreçlerin izlendiği; ancak uygulamalarda farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de sınıf öğretmeni adaylarının seçimi ile öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimleri kapsamında düzenlemelere özellikle ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin meslektaşları ile işbirliği içinde gerçekleşmesi ve düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar terimler: öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeni, hizmet öncesi eğitim, mesleki gelişim

KAYNAKÇA

Alharthi, N. (2016). Comparing teacher preparation programs in the United States and Japan (Order No. 10250204). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1879980048). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1879980048?accountid=16382

Aykaç, N. (2018). Investigation of the in-service teacher training trograms in the United States and recommendations for Turkey: The case of Kent Education Excellence Partnership (KEEP). Journal of Education and Future, 14, 181-197.

Budak, Y. ve Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 62-81.

Carpeño, E. R. & Mekochi, Y. (2015). Formación inicial del profesorado en Japón y España. Un estudio comparado. Revista Española de Educación Comparada, (25), 101-127.

Çelik, Z. ve Bozgeyikli, H. (2019, Mart). Dünyada ve Türkiye’de öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişim politikaları (Odak Analiz No. 2). Ankara: EBSAM.

European Commission/EACEA/Eurydice. (2018). Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Finnish National Agency For Education. (2019). “Finnish education system”. https://www.oph.fi/en/education-system adresinden 05.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Göçen Kabaran, G. ve Görgen, İ. (2016). Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2): 478-495.

Gültekin, M. (2014). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretim programlarındaki yönelimler. İlköğretim Online, 13(3), 726-745,

Günay, R., Yücel-Toy, B. ve Bahadır, E. (2016). Öğretmen eğitiminde ders araştırması modeli ve Türkiye’de hizmet öncesi öğretmenlik uygulamalarına yönelik bir model önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1224-1237.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (2017). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve istihdamı: Mevcut durum ve öneriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/OgretmenEgitimi-istihdam_Raporu.pdf adresinden 05.12.2019 tarihinde erişilmiştir.

Ingersoll, R. (2007). A comparative study of teacher preparation and qualifications in 6 nations. Philadelphia: University of Pennsylvania, Consortium for Policy Research in Education.

İlyas, İ. E., Coşkun, İ. ve Toklucu, D. (2017). Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme modeli izleme ve değerlendirme (Rapor No: SETA: 78). İstanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Kansanen, P. (2003). Teacher education in Finland: Current models and new developments. In B. Moon, L. Vlăsceanu, & C. Barrows (Eds.), Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments (pp. 85-108). Bucharest: Unesco – Cepes.

Kozikoğlu, İ. ve Çökük, K. (2017). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimini atandıkları ilden farklı bir ilde tamamlamaları: Aday öğretmenlerin görüş ve deneyimleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(2), 167-200.

Lim, K. M. (2013, September). Teacher Education in Singapore. Paper presented at the SEAMEO RIHED Regional Seminar on Teacher Education, Singapore.

Low, E. L., Lim, S. K., Ch'ng, A. & Goh, K. C. (2011). Preservice teachers' reasons for choosing teaching as a career in Singapore, Asia Pacific Journal of Education, 31(2), 195-210. DOI: 10.1080/02188791.2011.567441

Ministry of Education Singapore. (2018). “Bachelor of Arts (Education)/Bachelor of Science (Education).” https://www.moe.gov.sg/careers/teach/teacher-training-programmes/bachelor-of-arts-(education)-bachelor-of-science-(education) adresinden 04.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Niemi, H. (2015). Teacher professional development in Finland: Towards a more holistic approach. Psychology, Society and Education, 7(3), 278-294.

Sönmez E. ve Cemaloğlu, N. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki imaj algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 2117-2141.

The Ohio State University. (2019a). “Bacheor of Science in education, early childhood education.”   http://static.ehe.osu.edu/downloads/academics/program-sheets/early-childhood-education.pdf adresinden 05.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

The Ohio State University. (2019b). “Bacheor of Science in education, middle childhood education.”   http://static.ehe.osu.edu/downloads/academics/program-sheets/middle-childhood-education.pdf adresinden 05.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Tampere University. (2018a). “Bachelor´s Programme in Educational Studies.” https://www10.uta.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=14508&uiLang=en&lang=en&lvv=2017 adresinden 04.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Tampere University. (2018b). “Master's Degree Programme in Teacher Education.” https://www10.uta.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=14508&uiLang=en&lang=en&lvv=2017 adresinden 04.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

The European Parliament’s Committee on Education and Culture. (July, 2014). Teaching teachers: primary teacher training in Europe-State of affairs and outlook. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529068/IPOL_STU(2014)529068_EN.pdf adresinden 28.03.2018 tarihinde erişilmiştir.

Wang, A. H., Coleman, A. B., Coley, R. J. & Phelps, R. P. (2003). Preparing teachers around the world. Princeton, NJ: Educational Testing Service.

Wichita State University. (2019a). “Teacher Education Application Packet”. https://www.wichita.edu/academics/applied_studies/CAS_Advising/documents/TEpacket.pdf adresinden 10.12.2019 tarihinde erişilmiştir.

Wichita State University. (2019b). “Bachelor of Arts in Elementary Education (D21A)”. https://www.wichita.edu/academics/applied_studies/CAS_Advising/Degree_Requirements/Elementary_Degree_Requirements.php adresinden 10.12.2019 tarihinde erişmiştir.

World Bank Group. (2019). “Primary education, teachers”. https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TCHR adresinden 05.12.2019 tarihinde erişilmiştir.

World Data on Education. (2019). “Données mondiales de l’éducation Datos Mundiales de Educación”. Japan.7thedition,2010-11. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Japan.pdf adresinden 05.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Downloads

Published

2019-10-31

Issue

Section

Research Article