OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN İNOVASYON YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ (KKTC ÖRNEKLEMİ)

Authors

Abstract

THE STUDY OF TEACHERS AND SCHOOL MANAGERS INNOVATION QUALIFICATIONS (TRNC SAMPLE)

The aim of this research was to analyse Secondary school and High School teachers and school principles of Ministry of Education in the TRNC and the innovation qualifications regarding to their ideas upon relationship between dependent variables and give proposals about the final results. Eraslan’s (2014) “Inovation Qualification of School Managers Questionaire” applied to the study group in order to collect the data. At the end of the research datas have shown, “Inovation Qualification” of Secondary school and High School teachers and school principles of Ministry of Education in the TRNC didn’t have significant change upon dependent variables sex and age; on the other hand the job spesification,  district of the job, and professional seniority dependent variables have  significant change.

Keywords: Inovation, teacher, school managers, TRNC

Öz

Bu araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı Ortaokul ve Liselerinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin inovasyon yeterlilikleri ile ilgili görüşlerini alarak bu bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek ve bu konularda çıkan sonuç hakkında öneriler sunmaktır.  Araştırma tarama modelinde olup, betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Eraslan (2014) tarafından geliştirilen, “Okul Yöneticilerinin İnovasyon Yeterlilikleri Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, KKTC’de görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin “İnovasyon Yeterliği”nin cinsiyet, yaş bağımsız değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı değişmediği; görev yapılan kadro, görev yapılan ilçe ve mesleki kıdem bağımsız değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı saptanmıştır.

Anahtar Terimler: İnovasyon, Öğretmen, Okul Yöneticisi, KKTC

KAYNAKÇA

Ağca, V., & Böyükaslan, H. D.(2016). Aile işletmelerinde iç girişimciliğin sosyal girişimciliğe etkisi: Afyonkarahisar’da bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 200-220.  

Akyürek, M. İ. (2020). İnovayon ve liderlik. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(1), 15-24.

Alkurt, E. (2020). Liderlik tarzlarının örgütsel inovasyon performansına etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi

Barutçugil, İ. (2009). Ar-Ge Yönetimi, Teknolojik Yenilik ve Araştırma Geliştirme Yönetimi, Kariyer Yayınları

Basılgan, M. (2011). Ekonomik Gelişmenin Yaratıcı Yıkımı: Schumpeteryan Girişimciliği, Amme İdaresi Dergisi, 44(3), 27-56.

Bayrakçı, M., & Eraslan, F. (2014). Ortaöğretim okul yöneticilerinin inovasyon yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 96-135.

Celep, N. D.(2020). Eğitimde İnovasyon: Sınıflarda neler değişti?, Tedmem. (2019). Talıs 2018 Sonuçları Ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler (Tedmem Analiz Dizisi 6). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları

Dinçman, M. (2020). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerinin cinsiyete göre incelenmesi: Bir meta-analiz  çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), 4238-4264 .

Güzen, S. A., & Ahmet, K. A. Y. A. (2020).  Liselerde Yenilik Yönetimi Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda  İncelenmesi. Harran Maarif Dergisi5(2), 1-28.

Hiçyılmaz, Y., & Şahin, S. (2020). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin yenilik yönetimi düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (50), 243-257.

Karip, E. (2019). Eğitimde değişimi değiştirmek zorundayız. https://tedmem.org/vurus/egitimde-degisimidegistirmek-zorundayiz  adresinden erişildi.

Kitapcı, İ. (2019). Joseph Schumpeter’in Girişimcilik Ve İnovasyon Anlayışı: Yaratıcı     Yıkım Kavramı Ve Geçmişten Günümüze Yansımaları, Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 54-74.

Üstel, İ., & Kabatepe, E. (2006). Kobiler ve İnovasyon. URL adresi: http://www. turk-ab. org/dokumanlar/yayinlar/kobilerveinovaasyon. pdf ,(Şubat 2008)

Vincent-Lancrin, S. (2014). Measuring Innovation In Education: A New Perspective, Educational Research And İnnovation. Paris: Oecd Publishing.

Yirci, N. A., & Yirci, R. Y. (2020). Devlet ve özel okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin karşılaştırılması: Nicel bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi19(39), 1286-1308.

Downloads

Published

2021-12-16

Issue

Section

Research Article