MATEMATİKSEL DİLE GENEL BİR BAKIŞ

Authors

  • Veli TOPTAŞ Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Abstract

AN OVERVIEW OF MATHEMATICAL LANGUAGE

The aim of this study is to present the impact of using mathematical language within a general perspective while learning mathematical terms and concepts in the process of mathematics courses which has an important role in the person’s education life. In this study, usage of mathematical language, the importance of the mathematical language, and the relationship between mathematical language and teaching-learning process are introduced. With the point of this view, researches on mathematical language conducted both in our country and the world has been reviewed. There are found some shortcomings regarding literature review. Mathematical language is an element and factor of learning-teaching process and also it can be emphasized that in children we can both mention development of language and development of mathematical language in children if mathematical communication is not used in the process of teaching and learning mathematics while teaching mathematical knowledge and concepts to children it is mentioned that successful results cannot be achieved. In mathematics courses, teachers should be able to know and explain mathematical language in conceptual way and should make the whole math class process considering students development of mathematical language.

Key Words: mathematical language, mathematics teaching, learning-teaching.

ÖZET

Araştırmanın amacı insanın eğitim hayatında önemli bir yeri olan matematik dersinin işleniş sürecinde matematiksel kavramları ve terimleri kavrayabilmesinde matematiksel dilin etkilerine genel bir bakış açısında sunmayı çalışmaktır. Bu çalışmada, gününüzde matematik eğitimi alanında giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan matematiksel dil ele alınmıştır. Araştırmada, matematiksel dilin kullanımı matematiksel dilin önemi, matematiksel dilin öğrenme-öğretme arasında ilişki gibi durumlar taranmaya çalışılmıştır. Bu noktadan hareketle dünyada ve ülkemizde matematiksel dille ilgili araştırmalar ve alan yazım taranmıştır. Literatür taramasında özetle şu bulgulardan bahsedilebilir. Matematiksel dilin öğrenme-öğretme sürecinin bir öğesi aynı zamanda bir faktörü olduğu ve çocuklarda dili gelişimi olduğu gibi matematiksel dilinde gelişimi olduğu vurgulanmaktadır.  Matematiksel bilgi ve kavramları öğretilirken öğrenciyle matematiksel iletişim kurulmadan yapılan öğretme öğrenme sürecinin başarılı olmadığı sonuçlarına ulaşıldığı ifade edilmektedir. Matematik dersinde hem öğretmen matematiksel dili kavramsal anlamda bilip açıklayabilecek hem de öğrencinin matematiksel dil gelişimi dikkate alarak dersin işlenişini gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: matematiksel dil, matematik öğretimi, öğrenme-öğretme.

KAYNAKÇA

Baykul, Y. (2000). İlköğretimde Matematik Öğretimi, 4. Baskı, Pegem Yayıncılık Ankara  

Brune, I.H. (1953) 'Language in mathematics', in H.F: Fehr (Ed). The Learning of Mathematics. National Council of Mathematics. Washington. DC.,156-191

Crowley, M. L. (1987).The Van Hiele Model of Development of Geometric Thought.Lerning Teaching          Geometry K-12.Edited by:Mary M. Lindquist and Albert P. Schulte.Reston.NCTM.

Çalıkoğlu Bali,G. (2002). Matematik Öğretiminde Dil Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,23: 57-61

Durkin,K & Shire,B.(1991).Language İn Mathematical Education:Research and Practice.Milton Keynes:Open                University Press.Philadelphia.

Hoffer, A. (1981). Geometry is More Than Prof. Mathematics Teacher Holmes 1995, s.333;

Köroglu, Yavuz ve Ertem, 2003Köroglu, H., Yavuz, G., ve Ertem, S. (2003, Ekim). Sınıf Ögrencilerinin Geometri Dersinde Karsılastıkları Bazı Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. XII. Ulusal Egitim Bilimleri Sempozyumu’, Antalya.

Lansdell, J. M. (1999). Introducing Young Children to Mathematical Concepts: Problems with New Terminology. Educational Studies, 25(3), 327-333.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)(2005). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programı. <http://programlar.meb.gov.tr/prog_giris/prg_giris.pdf>. (2005. 05. 09).

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989), Curriculum and Evaluation Standards for School           Mathematics, NCTM, Reston, WA.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM; 2000) Principles and Standards for School Mathematic                 http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=16909s  (19.01.2013)

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Artım Yayınları.  Ankara.

Orton, A., & Frobisher, L. (1996). Insights into teachingmathematics. London: Cassell.

Otterburn, M.K. and Nicholson, A.R.( 1976). The Language of CSE Mathematics, Mathematics in School, (5), 18-20.

 

Sinanoğlu, O. (2000). Bye-bye Türkçe. Otopsi yayınları. İstanbul

 

Pierce, J ve Fontaine, L. M.(2009) "Designing Vocabulary Instruction in Mathematics", The Reading Teacher, V:63,    No:3.

Raiker, A. (2002). "Spoken Language and Mahtematics".Cambridge Journaul of Education, V:32, No:1, U.K.

Schütz, R. (2002). Vygotsky  &  Language Acquısıtıon. http://www.sk.com.br/sk-vygot.html (19.01.2013)

Sherard, W. H. (1981).Why is Geometry a Basic Skill? .Mathematics Teacher

SILVIA, S. and GARY, D. (1997). Spatıal Abılıtıes, van Hıele Levels, and Language Use in Three Dımensıonal           Geometry. The University of Southampton. United Kingdom

Van Hiele, P.M. (1986).Structure and Insight. A Theory of Mathematics Education. Orlando, Florida. Academic Press USA

Yıldırım, A. ve Simsek H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Downloads

Published

2015-01-31

Issue

Section

Research Article