ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DÜZLEMDEKİ TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ

Authors

  • Arif DANE Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzincan/Türkiye
  • Ali GÖKMEN Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzincan/Türkiye
  • Bünyamin DUYGUN Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan/Türkiye
  • Serdar VURAL Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan/Türkiye

Abstract

SECONDARY SCHOOL STUDENTS UNDERSTANDING LEVEL OF BASIC GEOMETRIC CONCEPTS ON PLANE

The aim of this study is to determine secondary school students’ knowing, defining and levels of process skills about basic geometric concepts on plane. A survey model which is one of the non-interactive research designs of qualitative research methods was adopted in the study. The sample of the study was two hundred seventy-three (271) students from four different regions of Turkey. Data was gathered with the test named“Basic Geometric Concepts Definition Test” composed of the researchers. The test included nineteen open-ended questions and five matchup questions. The Cronbach's Alpha of the was 0,84. During the statistical analyses, the parametric and non-parametric tests were used. The results yielded that while the gender of the sample was not effective on the students’ academic success, the region of the schools were significantly differentiated according to the success. Specifically, the success of students in the fourth region which is socio-economically different than other three regions were significantly different than the success of the learners from other regions.It was found that the fifth-grade students’ operational skills were increased and passed the conceptual learning skills in accordance with the increase in grade level though the conceptual learning was higher than the operational knowledge.

Key Words: Geometric education, geometrical concepts, levels of understanding.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin düzlemdeki temel geometrik kavramları bilme, tanımlama ve bunlarla ilgili işlem beceri düzeylerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden etkileşimli olmayan araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 2015-2016 güz yarıyılında Türkiye’nin dört farklı bölgesinde seçilen dört ortaokulun tüm sınıflarından rastgele seçilen birer şubelerinde öğrenim gören (271)öğrenci oluşturmuştur. Veriler çalışmanın amacı doğrultusunda öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanandüzlemde temel geometrik kavramları tanımlama ve bu kavramlarla ilgili işlem becerisi kazandıran problemlerinin yer aldığı beşi eşleştirme ve on dokuzu açık uçlu olmak üzere toplam yirmi dört adet soru içeren ‘Temel Geometrik Kavramları Tanıma Testi’ ile elde edilmiştir. Uygulanan testin güvenirliği(Cronbach's Alpha) 0,84 olarak bulunmuştur. Verilerin istatistiksel incelemesinde; parametrik ve parametrik olmayan testler(t-testi, F-testi ve Kruskalwallis testi) uygulanmıştır.Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına görearaştırma örnekleminin cinsiyetlerinin akademik başarıları üzerinde etkisi olmamasına rağmen,öğrenim gördükleri okulların bulunduğu bölgelerinbaşarıları üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu gözlenmiştir.Özelliklesosyo-ekonomik açıdan diğer bölgelerden farklılaşan dördüncü bölgedeki okulda öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları diğer bölgelere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermiştir. Ayrıca sınıf düzeylerinin öğrencilerin kavramsal ve işlemsel bilgileri üzerindeki etkisi incelendiğinde özellikle beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal öğrenmeleri işlemsel becerilerinden daha yüksek bulunmasına rağmen sınıf düzeyi arttıkça işlemsel becerilerin arttığı ve kavramsal öğrenmelerinde üzerine çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:Geometri eğitimi, geometrik kavramlar, anlama düzeyleri.

KAYNAKLAR

Akay, H.(2004). İlköğretim 2.sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Problemlerini Çözme Başarısına Etkisi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Altun, M. (2010). İlköğretim 2. kademede (6.7. 8. sınıflarda) Matematik Öğretimi.Ankara Alfa Aktüel Yayınevi.

Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık

Başkurt, H.(2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Nokta, Doğru ve Düzlem Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan.

Bayazıt, İ., (2008). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. 5. Bölüm, Ankara: Pegem Akademi.

Bingölbali, E. ve Monaghan, J. (2008). Conceptimagerevisited. EducationalStudies in Mathematics, 68(1), 19 –35.

Birgin, O.,& Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi22(2), 529-550.

Caston, M.(1986). ParentandStudentAttiduesTowardMathematics as TheyRelateto Third Grade MathematicsAchievement, Report.

Dane, A., Başkurt, H. (2012). İlköğretim 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Nokta, Doğru Ve Düzlem Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi31(2).

Dede, D., Dursun, Y.(2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler, Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24,2.

Ersoy, Y. (1997). Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur-Yazarlık, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi13(13).

Hiebert, J. ve Lefevre, P. (1986). ConceptualandProcedural Knowledge: The Case of Mathematics. NewJersey: Lawrence ErlbaumAssociatesInc.

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Norman, R.D.(1997). SexDifferencesinAttitudesTowardAritmeticMathematicsfromEarlyElementary School toCollageLevels, Journal of Psychology, 97, 247-256.

  1. Birgin & R. Gürbüz (2009). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 529-550

Ormrod, D. (2003). Therise of commercialempires: EnglandandtheNetherlands in the Age of Mercantilism, 1650-1770 (Vol. 10). Cambridge UniversityPress.

Öksüz, C. (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Nokta, Doğru ve Düzlem Konularındaki Kavram Yanılgıları. İlköğretim Online9(2).

Öksüz, C. (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Nokta, Doğru ve Düzlem Konularındaki Kavram Yanılgıları. İlköğretim Online9(2).

Perry, B. V. (1998). Algebra I As An Eighth Grade Course: An Examination of Attitudes,MathematicsAnxiety, Motivation, andAchievement.Tuscaloosa: UniversityofAlabama, Department of SecondaryEducation.

Soylu, Y.,& Aydın, S. (2006). Matematik Derslerinde Kavramsal Ve İşlemsel Öğrenmenin Dengelenmesinin Önemi Üzerine Bir Çalışma A Study On Importance of TheConceptualandOperational Knowledge areBalancedIn. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi8(2).

Tall, D. &Vinner, S. (1981). Concept Image andConcept Definition InMathematicsWithParticular Reference toLimitsandContinuity. EducationalStudies in Mathematics, 12, 151–169.

Tatar, E.,& Dikici, R. (2008). Matematik eğitiminde öğrenme güçlükleri.Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi5(9), 183-193.

Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi24(24).

Downloads

Published

2016-07-31

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)