ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Authors

  • Cihan BULUT Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke – KKTC
  • Nergüz BULUT SERİN Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Lefke – KKTC

Abstract

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES' LEVEL OF COMPLIANCE WITH UNIVERSITY LIFE AND LIFE SATISFACTION

The research aims to state adaptation level and life satisfaction level and the relationship between adaptation to university life and life satisfaction of teacher candidate being beginner. affect the adaptation to university life and level of life satisfaction of teacher candidate.  The sample of this study consists of 187 women ( %62) and 113 men (%37), totally 300 students, registered in different undergraduate programs in between 2015-2016, and studying in education faculty of a private university in North Cyprus of Turkish Republic. The students participating to the research are applied “Personal Information Form”, “Life Satisfaction Scale”, “University Life Scale”. The result of the research confirms that there is a positive meaningful relationship among “Life Satisfaction Scale” and “University Life Scale” and all sub dimensions. It also shows that life satisfaction level and adaptation to university life of preserver teachers has positive relationship. The height level of life satisfaction increases life of university and the variables coming out with the effect of the events in the life. 

Keywords:  University, adaptation to university life, life satisfaction, university students, teacher candidate. 

ÖZET

Bu çalışmada, üniversiteye yeni başlayan öğretmen adaylarının, yüksek öğrenim yaşamına uyum düzeylerini ve yaşam doyumu düzeylerini belirlemek ve üniversite yaşamına uyum ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.Çalışmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında  KKTC’de bulunan özel bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören, çeşitli lisans programlarına kayıtlı, 187 (% 62) kadın ve 113 (%37) erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenci tarafından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu”, “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Üniversite Yaşamı Ölçeği” uygulanmıştır.Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ile “Üniversite Yaşamı Ölçeği” ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu çalışma sonuçlarında üniversiteye yeni başlayan öğretmen adaylarının, yaşam doyumu düzeyleri ile üniversite yaşamına uyum düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Öğretmen adaylarında, yaşam doyumu düzeyinin yüksekliği aynı zamanda yüksek öğrenim hayatına ve bu yeni hayatın beraberinde getirdiği değişkenlere uyum düzeyini de artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, üniversite yaşamına uyum, yaşam doyumu, üniversite öğrencileri, öğretmen adayı.

KAYNAKÇA

Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(13).

Aladağ Bayrak, Ö. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik ve sosyal uyumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Master's thesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Aypay, A. (2003). Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Sosyo Ekonomik ve Politik Çevrelerin Üniversitelerde Kurumsal Adaptasyona Etkileri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(2), 194-213.

Bulut Serin, N., Serin, O. & Özbaş, L. F. (2010). Predicting university students’ life satisfaction by their anxiety and depression level. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 579-582.

Bülbül, T., & Acar Güvendir, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 397-418.

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75.

Doğan, T., & Eryılmaz, A. (2013). Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 107-117.

Dost, M. T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 132-143.

Karahan, T. F., Sakdoğan, M., Özkamalı, E., & Dicle, A. (2005). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerinin denetim odağı ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (18).

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Koç, Z. (2001). Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 395-410.

Koç, M., Avşaroğlu, S., & Sezer, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 483-498.

Mercan, Ç. S., & Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi.Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 135-154.

Mercan, Ç. S., & Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi.Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 135-154.

Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 429-452.

Şahin, M., & Yıldız, R. (2015). Liseli gençliğin üniversite algıalması ve gelecek tasarımı.. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(14).

Vara, Ş. "Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi." Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İzmir Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir (1999).

Downloads

Published

2016-10-31

Issue

Section

Research Article