ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR İLE İLGİLİ PROBLEM KURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Authors

  • Tuğba ŞENGÜL AKDEMİR M.E.B. - Ali Kuşçu Ortaokulu, Buca-İZMİR
  • Elif TÜRNÜKLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi - Buca Eğitim Fakültesi, Buca -İZMİR

Abstract

THE INVESTIGATION OF 6th GRADE STUDENTS’ PROBLEM POSING PROCESSES ON ANGLES

The aim of this study is to investigate the problem posing processes of 6th grade students on angles. The participants of this study are 40 students (21 males, 19 females) that chosen from a middle school in İzmir. 5 problem posing questions has with regard to topic of angles that prepared by taking of expert opinion was applied to the participants. The problem posing questions were arranged by considering three categories these are free, semi-structured and structured problem-posing types (Stoyanova, 2005). In this context, the problem posing questions which are related to angles was divided into three categories, free problem posing, the posing of angle problem presented with visual data and algebraic data in this study. After collecting the students’ written answers, interviews were conducted with students in order to analyze problem posing process in more detail. When analyzing the data, it is founded out that the concept of angle that envisioned, the knowledge that learned  and the problems that solved in advance by the students influenced problem posing process. In addition to this, it is revealed that some misconceptions that arised from problem posing process and influenced the process.

Keywords: Problem posing, angle, 6th gradestudents.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki problem kurma süreçlerini incelemektir. Çalışmanın katılımcıları, İzmir ilindeki bir ortaokulun 6. sınıf öğrencilerinden seçilen 21’i erkek 19’u kız olmak üzere 40 öğrenciden oluşmaktadır.Araştırmaya katılan öğrencilere açılar konusu ile ilgili uzman görüşü alınarak hazırlanan 5 problem kurma sorusu uygulanmıştır. Problem kurma türleri serbest problem kurma, yarı yapılandırılmış problem kurma ve yapılandırılmış problem kurma olarak 3 kategori dikkate alınarak (Stoyanova, 2005) düzenlenmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada açılar konusuna özel sorular serbest problem kurma, görsel veri ve cebirsel veri sunulan açı problemlerini kurma olarak üç kategoride sorulmuştur. Öğrenci yanıtları yazılı bir şekilde alındıktan sonra, daha ayrıntılı ve derinlemesine problem kurma süreçlerini çözümleyebilmek adına öğrencilerle mülakatlar yapılmıştır. Tüm bu veriler göz önünde bulundurularak öğrencilerinin zihinlerinde oluşturdukları açı kavramı, öğrendikleri bilgi ve daha önceden çözülen soruların problem kurma sürecini etkilediği tespit edilmiştir. Bazı kavram yanılgılarının problem kurma sürecinde ortaya çıktığı ve bu süreci etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Problem kurma, açı, 6.sınıf öğrencileri.

KAYNAKLAR

 

Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Altun, M. (2001). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınevi.

Arıkan, E. E. & Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2(2), 305-325.

Baki, A. , Güven, B. & Karataş, İ. (2002). Klinik mülakat yöntemi ile problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-18.

Bloom, B. (1956). Taxonomy of EducationalObjectives: CognitiveandAffectiveDomains. New York: David McKay.

Crespo, S.&Sinclair, N. (2008). Whatmakes a problem mathematicallyinteresting? Invitingprospectiveteacherstoposebetterproblems. Journal of MathematicsTeacherEducation11(5), 395-415.

English, L. D. &Halford, G. S. (1995). Mathematicseducationmodelsandprocesses. USA: Lawrence ErlbaumAssociates.

Işık,C., Işık, A. & Kar, T. (2011). Öğretmen adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi30(30), 39-49.

Işık, C. & Kar, T. (2012). 7. sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online11(4),1021-1035.

Kılıç, Ç. (2011). İlköğretim Matematik Dersi (1-5sınıflar) Öğretim Programında Yer Alan Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 54-65.

Kilpatrick, J. (1987). Problem formulating: where do goodproblemscomefrom?InA.H.Schoenfeld (Ed). CognitiveScienceandMathematicsEducation, Hillsdale, NJ; Erlaum, (s.123-147).

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.  Ankara: MEB Basımevi.

Özmen, Z. M. , Taşkın, D. & Güven, B. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim,37(165).

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing.Forthe Learning of Mathematics, 14 (1), 19–28.

Silver, E. A.&Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posingbymiddleschoolstudents. JournalforResearch in MathematicsEducation, 521-539.

Stoyanova, E. (2005). Problem-PosingStrategiesUsedbyYears 8 and 9 Students. AustralianMathematicsTeacher61(3), 6-11.

Vacc, N. N. (1993). Implementingthe'professionalstandardsforteachingmathematics': questioning in themathematicsclassroom. Arithmetic Teacher,41(2), 88-92.

Van Hiele, P.M. (1999). Developinggeometricthinkingthroughactivitiesthatbeginwithplay. TeachingChildrenMathematics. 5(6): 310-316.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Basım). Ankara :Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2017-04-30

Issue

Section

Research Article